Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 19552Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking aanwijzingsbesluit fotograaf plaats incident, gemeente Echt-Susteren

De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren;

 

Overwegende

 

dat de heer C.H.T. Theunissen is aangewezen als fotograaf plaats incident voor het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren;

 

dat het aanwijzingsbesluit alleen geldt indien de heer C.H.T. Theunissen alleen foto’s maakt ten behoeve van oefendoelen voor de regionale brandweer Limburg-Noord en de Facebook pagina en website van de brandweer post Echt en post Susteren;

 

dat de heer C.H.T. Theunissen sinds enige tijd geen foto’s meer maakt ten behoeve van oefendoelen voor de regionale brandweer Limburg-Noord en de Facebook pagina en website van de brandweer post Echt en post Susteren;

 

dat er geen samenwerkingsverband meer is tussen de heer C.H.T. Theunissen en de regionale brandweer Limburg-Noord dan wel de brandweer post Echt en post Susteren;

 

dat dit aanwijzingsbesluit geldig is tot het moment dat de burgemeester besluit dit aanwijzingsbesluit in te trekken;

 

Gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

 

BESLUIT :

 

Artikel 1  

Het aanwijzingsbesluit fotograaf plaats incident van de heer C.H.T. Theunissen voor het grondgebied Echt-Susteren in te trekken.

Artikel 2  

Dit besluit tot intrekking van het aanwijzingsbesluit fotograaf plaats incident treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 3  

Dit besluit tot intrekking van het aanwijzingsbesluit fotograaf plaats incident wordt bekendgemaakt door plaatsing ervan in het gemeenteblad.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Intrekking aanwijzingsbesluit fotograaf plaats incident.’

 

Echt, 23 januari 2019,

de burgemeester van Echt – Susteren,

dr. J.W.M.M.J. Hessels

Indien u het niet eens bent met de inhoud van deze beslissing kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending dezes bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Gaarne in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden "bezwaar".

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

a. de naam van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar;

Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.

Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950,6040 AZ Roermond.