Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent duurzaamheidslening (Verordening Duurzaamheidslening Nieuwegein 2019)

De raad van de gemeente Nieuwegein;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Duurzaamheidslening

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een consumptieve lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • d)

  Maatregelen: Maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing in de volgende gevallen:

 • a.

  De aanvrager van een Duurzaamheidslening is een eigenaar-bewoner van de gemeente Nieuwegein. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum dat de aanvraag bij SVn binnenkomt.

 • b.

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande bouw die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning in de gemeente Nieuwegein.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen zoals weergegeven in bijlage 1 worden gerekend:

  • a.

   Energiemaatregelen;

  • b.

   Asbestsanering van daken en/of gevels in combinatie met energiemaatregelen.

 • 2

  De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld subsidies of btw-teruggave, in deze kosten. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500,- en maximaal € 25.000,- inclusief BTW.

 • 3

  Het college kan de maatregelen, bedoeld in lid 1, nader aanvullen.

Artikel 4 Beleidsdoelen

 • a.

  Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening: een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot.

 • b.

  Het verwijderen van asbest in dak of gevel in combinatie met energiemaatregelen.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Nieuwegein stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor Duurzaamheidsleningen.

 • 2.

  Duurzaamheidsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt digitaal bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 onderdeel a buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag nadat zij is bekendgemaakt;

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Nieuwegein 2019”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2019

Jolien Houtman

de griffier

Frans Backhuijs

de voorzitter

Bijlage 1 Lijst met maatregelen Duurzaamheidslening Nieuwegein

Energiemaatregelen:

 • 1.

  Dakisolatie

 • 2.

  Gevelisolatie

 • 3.

  Spouwmuurisolatie

 • 4.

  Vloerisolatie

 • 5.

  Kruipruimtebodemisolatie

 • 6.

  Isolatieglas (HR++ of HR+++)

 • 7.

  Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

 • 8.

  Isolatiedeur (U-waarde van maximaal 2,0)

 • 9.

  Warmtepomp (bron: bodem, lucht, gevel)

 • 10.

  Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp

 • 11.

  Hybride CV-ketel / warmtepomp

 • 12.

  Micro-WKK / HRe-ketel

 • 13.

  WTW voor ventilatie

 • 14.

  Zonnepanelen (PV-cellen / PV-folie)

 • 15.

  Zonnecollectoren / Zonneboiler

 • 16.

  PVT-panelen

 • 17.

  LTV (Lage Temperatuur Verwarming: vloerverwarming / wandverwarming / ltv-convectoren)

 • 18.

  Douche WTW (warmteterugwinning uit douchewater)

 • 19.

  Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

 • 20.

  Led verlichtingsarmatuur met bijbehorende lamp

 • 21.

  Energiebesparingsadvies / Maatwerkadvies

 • 22.

  Groendak

 • 23.

  Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid)

 • 24.

  Thuis-accu

 • 25.

  Waterstofketel

 • 26.

  Infrarood verwarmingspaneel

 • 27.

  Inductie koken i.p.v. gas of keramisch

  

Asbestsanering:

De volgende randvoorwaarden zijn van belang:

 • Asbestsanering van daken en/of gevels komt alleen in aanmerking in combinatie met één of meer van hierboven genoemde energiemaatregelen met nummer 1, 2, 3, 14, 15, 16 of 22.

 • De asbestsanering van uw daken en/of gevels betreft een oppervlakte van minimaal 35 m2, waarbij u dient te voldoen aan de geldende wet en regelgeving voor asbestsanering. Dat betekent dat er een inventarisatie moet worden opgemaakt door een gecertificeerd inventarisatiebureau en dat er een erkend asbestsaneringsbedrijf wordt ingeschakeld. Alleen dan komt u in aanmerking voor deze gemeentelijke leningen, waarbij u zowel de kosten van de asbestinventarisatie als ook van de asbestsanering kan laten financieren (en uiteraard ook de bijbehorende energiemaatregel(en)).

Naar boven