Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 19522VerordeningenVerordening tot wijziging  van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019, gemeente Nieuwegein

De raad van de gemeente Nieuwegein;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2019;

 

gelet op artikel 220 tot en met artikel 220h van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen

 

Verordening tot wij ziging  van de Verordening o nroerende-zaakbelastingen 2019",

Artikel I

De Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 wordt als volgt gewijzigd.

 

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd

1. lid 1 sub a komt te luiden:

 

  • a.

    de gebruikersbelasting 0,2707%

Artikel II  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 januari 2019,

 

de griffier, de voorzitter,