Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Waddinxveen 2012

Tekstplaatsing

 

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen;

gelet op de beleidsnotitie “Snippergroen in Waddinxveen”- 1998, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 november 1998;

gelet op het Groenstructuurplan Waddinxveen 2004; gelet op artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 3:40, 3:42, 4:81 en 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

 

vast te stellen de volgende

 

Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Waddinxveen 2012

Artikel 1 (definitie)

Onder snippergroen en restkavels wordt verstaan: kavels, in beginsel onbebouwde, gemeentegrond (waaronder water is begrepen), deel uitmakend van de openbare ruimte en met een maximale grootte van 150 m2 per aanvraag tot verkoop, direct aansluitend op eigendom van de aanvrager en welke ingevolge deze beleidsregels vatbaar zijn voor eigendomsoverdracht.

Artikel 2 (procedure)

 • a.

  Een aanvraag tot verkoop van gemeentelijk snippergroen en restkavels dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gedaan en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders vergezeld van een duidelijke situatieschets of kadastrale tekening voorzien van maatvoering. Een aanvraag die hieraan niet voldoet kan niet in behandeling worden genomen. De aanvrager kan gebruikmaken van een modelformulier dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld.

 • b.

  Burgemeester en wethouders nemen binnen 13 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst, een beslissing op een ontvankelijke aanvraag. Deze beslissing houdt in het in principe verlenen van medewerking aan de aanvraag onder het voorbehoud van uiteindelijke bestuurlijke instemming, dan wel afwijzing van de aanvraag. De aanvrager wordt dienovereenkomstig schriftelijk bericht.

 • c.

  Indien overeenkomstig lid b. is besloten om in principe medewerking te verlenen aan de aanvraag, dan vindt prijsbepaling plaats op basis van het gemeentelijk grondbeleid.

 • d.

  Indien de aanvrager na de prijsbepaling zijn aanvraag wenst in te trekken, geeft hij daarvan onverwijld bericht aan Burgemeester en wethouders. Indien de aanvrager niet binnen een termijn van vier weken na dagtekening van de prijsbepaling als bedoeld in lid c. heeft gereageerd, wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken.

 • e.

  Alle kosten, belastingen daaronder begrepen, verbonden aan de verkoop komen voor rekening van de koper.

Artikel 3 (weigeringsgronden)

Burgemeester en wethouders weigeren het verlenen van medewerking aan een aanvraag tot verkoop met toepassing van deze beleidsregels onder meer indien er naar hun oordeel ter zake van de betrokken kavel gemeentegrond of als gevolg van de verkoop daarvan sprake is c.q. zal zijn van één of meer van onderstaande situaties:

 • a.

  De desbetreffende kavel gemeentegrond voldoet niet aan één of meerdere van de criteria die zijn vermeld in artikel 1 (Definitie).

 • b.

  Noodzaak van blijvende eigendom gemeente voor eigen gemeentelijk gebruik of om redenen van tactische, strategische of (toekomstig) planologische aard, dan wel anderszins.

 • c.

  Het ontstaan van verdere versnippering van gemeentegrond; in geval van ingesloten geraken van gemeentegrond door particuliere eigendom of het ontstaan van onlogische verkaveling.

 • d.

  Strijd van het door de aanvrager beoogde gebruik van de grond met het geldende bestemmingsplan, tenzij burgemeester en wethouders bereid zijn medewerking te verlenen aan de daartoe benodigde planologische maatregel.

 • e.

  Bezwaarlijke aanwezigheid in, op of boven de grond van nutsvoorzieningen mede ten behoeve van andere percelen dan dat van verzoeker, zoals kabels, leidingen, drainage, riolering, bergbezinkbassins, waterberging, openbare verlichting e.d. Indien de aanwezigheid van genoemde voorzieningen volgens burgemeester en wethouders niet bezwaarlijk wordt geacht, wordt de ligging van de voorzieningen gewaarborgd met de vestiging van een daarop toegesneden recht van opstal in de akte van levering.

 • f.

  Aantasting van de gemeentelijke groenstructuur als vastgelegd in het Groenstructuurplan 2004 of een daarvoor in de plaatstredend plan of aantasting van landschappelijke, natuurwetenschappelijke, ecologische, monumentale, cultuurhistorische of archeologische waarden.

 • g.

  Verkeerstechnische bezwaren en/of strijd met of gevaar voor de verkeersveiligheid en/of negatieve effecten voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

 • h.

  Indien de gemeente beschikt over een bodemonderzoeksrapport van de Milieudienst waaruit blijkt dat de locatie zodanig is verontreinigd dat deze zonder sanering niet kan dienen voor het beoogde doel.

 • i.

  Het ontstaan of verergeren van sociaal onveilige situaties of verpaupering.

 • j.

  De grond voorziet in een maatschappelijke behoefte of een (potentiële) gebruiksfunctie voor gemeente of openbaar belang.

Artikel 4 (overeenkomst van koop en verkoop)

 • a.

  Bij verkoop wordt gebruikgemaakt van een door de gemeente opgestelde overeenkomst van koop en verkoop onder van toepassingverklaring van de geldende Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Waddinxveen. De verkoopvoorwaarden zijn daardoor in beginsel voor elke aanvrager gelijk. In specifieke gevallen kunnen burgemeester en wethouders aanvullende of afwijkende voorwaarden stellen.

 • b.

  Indien de door de gemeente toegezonden overeenkomst van koop en verkoop door de aanvrager niet ondertekend aan de gemeente wordt geretourneerd binnen een termijn van vier weken na toezending, wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken, tenzij partijen een andere termijn nader afspreken.

 • c.

  De door de aanvrager ondertekende overeenkomst van koop en verkoop is de basis voor het concrete verkoopbesluit van burgemeester en wethouders en wordt na het besluit tot verkoop mede ondertekend namens de gemeente.

 • d.

  De door beide partijen ondertekende overeenkomst van koop en verkoop is de basis voor de notariële akte van levering.

Artikel 5 (Uitzonderingen)

Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderingsgevallen afwijken van het bepaalde in artikel 2 lid c en/of artikel 3, indien er naar hun oordeel voor de gemeente en/of belanghebbende(n) sprake is van gevolgen die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 6 (Titel en inwerkingtreding)

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Waddinxveen 2012”. De beleidsregels treden in werking de dag volgende op die van publicatie. Op die dag vervallen de bepalingen uit de beleidsnotitie “snippergroen in Waddinxveen”- 1998, alsmede de bepalingen in het Groenstructuurplan 2004 voor zover die betrekking hebben op het door deze Beleidsregels gevormde regiem.

 

Aldus vastgesteld op 16 april 2013

burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen,

de secretaris,

mw. A.B. Blomme

de burgemeester,

drs. H.P.L. Cremers

Naar boven