Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 193521Overige overheidsinformatieGemeente Zeewolde - Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers

Het College van burgemeester en wethouders van Zeewolde maakt,

gelet op het bepaalde in artikel 10.26 van de Wm op basis waarvan kan worden bepaald dat afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel;

gelet op het bepaalde in artikel 10, van de Afvalstoffenverordening Zeewolde 2019 op grond waarvan kan worden aangewezen via welk inzamelmiddel de inzameling van restafval nabij elk perceel plaatsvindt;

gelet op afdeling 3.4 van de Awb waarin de uniforme voorbereidings-procedure is opgenomen;

gelet op het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Zeewolde;

gelet op de ingediende zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp-aanwijzingsbesluit van 02 april 2019;

 

bekend dat zij het “Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor restafval in de kern van Zeewolde” heeft vastgesteld op basis waarvan:

 

a. In afwijking van het ontwerpaanwijzingsbesluit van 02 april 2019 de locatie van de containers met nummer ZW07 en ZW52 is gewijzigd overeenkomstig de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen “overzicht container locaties en aansluitingen” alsmede op de bij dit besluit behorende locatietekeningen per container.

 

b. 59 locaties zijn aangewezen voor 59 nieuwe ondergrondse containers voor restafval in de kern van Zeewolde zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen “overzicht container locaties en aansluitingen” alsmede op de bij dit besluit behorende locatietekeningen per container.

 

c. 59 nieuwe en 13 bestaande ondergrondse containers worden aangewezen als inzamelmiddel voor het inzamelen van huishoudelijk restafval zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen “overzicht container locaties en aansluitingen” alsmede op de bij dit besluit behorende locatietekeningen per container.

 

 

Het “Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor restafval in de kern van Zeewolde” ligt met ingang van woensdag 31 juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein te Zeewolde en is te raadplegen op www.zeewolde.nl/bekendmakingen.

 

Een belanghebbende:

 

- die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

 

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

 

- die zich niet kan vinden in de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan;

 

Kan vanaf donderdag 1 augustus 2019 tot en met woensdag 11 september 2019 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Naast het indienen van een beroepschrift kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.

 

Het beroep- en verzoekschrift kan ook digitaal ingediend worden via het Digitaal Loket van de Raad van State.

De belanghebbende dient daarvoor wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor de behandeling van een beroepschrift en/of voorlopige voorziening dienen griffierechten te worden betaald

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.zeewolde.nl