Gemeenteblad van Culemborg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CulemborgGemeenteblad 2019, 19325VerordeningenVerordening tot (1e) wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019, gemeente Culemborg

De Gemeenteraad van de gemeente Culemborg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. GEM 1842128/567

gelet op artikel 220 tot en met 220h Gemeentewet

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

“Verordening tot (1e) wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019”

Artikel 1  

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0, 3027%

 • b.

  de eigenarenbelasting

  • 1.

   Voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1243%

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2880%

Artikel 2  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Aldus besloten in de vergadering van de Raad, gehouden op 17 januari 2019

 

De griffier

R. van Belzen

De voorzitter

G. van Grootheest