Overeenkomst over grondexploitatie Prins Bernhardstraat 56 Asten

 

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 24 juni 2019 een exploitatieovereenkomst zijn aangegaan met de initiatiefnemer van de locatie ’t Oude Vat te Asten. Genoemde overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Asten sectie C, nummer 5526 plaatselijk bekend Prins Bernhardstraat 56 te Asten. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 2 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.

 

Naar boven