Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2019, 186303VerordeningenVerordening winkeltijden gemeente Twenterand 2019

 

 

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag na 19:00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur, eerste en tweede kerstdag en op 4 mei na 19:00 uur;

 • 3.

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 4.

  Wet: Winkeltijdenwet;

 • 5.

  Winkel: als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Hoofdstuk 2 Algemene vrijstelling
Artikel 2 Algemene vrijstelling
 • 1.

  Voor het in artikel 2, eerste lid, onder a van de Winkeltijdenwet vervatte verbod om een winkel op zondag voor het publiek geopend te hebben, geldt met uitzondering van eerste kerstdag een algemene vrijstelling voor drie koopzondagen in 2019 en voor 6 koopzondagen per jaar in 2020 en volgende jaren van 12:00 uur tot 18:00 uur in de kernen Vroomshoop, en Westerhaar-Vriezenveensewijk in het gebied zoals is aangegeven op het bij deze verordening behorende en bijgevoegde kaartmateriaal (zie bijlage 1).

 • 2.

  Voor het in artikel 2, eerste lid, onder b van de Winkeltijdenwet vervatte verbod om een winkel voor het publiek geopend te hebben op de in artikel 1 genoemde feestdagen geldt met uitzondering van eerste kerstdag een algemene vrijstelling voor Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag na 19:00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur, tweede Kerstdag en op 4 mei na 19:00 uur zover deze feestdagen niet op een zondag vallen.

 

Artikel 3 Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet, vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet voor:

 • 1.

  musea,

 • 2.

  campingwinkels,

 • 3.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor direct consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht (snackbars, ijssalons etc.).

 • 4.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde dvd’s en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkels geen andere goederen te koop worden aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

 • 5.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht voor zover het laten betreden van de winkel hoofdzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 

Artikel 4 Culturele evenementen
 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en feestdagen gelden niet voor gebouwen waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen, evenementen te plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en feestdagen gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen.

 

Hoofdstuk 3 Ontheffingen
Artikel 5 Individuele ontheffing
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder c van het Winkeltijdenwet vervatte verbod om op werkdagen een winkel voor publiek geopend te hebben voor 06:00 uur en na 22:00 uur.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard in de vorm van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, exposities, shows en beurzen.

 • 3.

  Het college kan nadere voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 

Artikel 6 Beslistermijn
 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 

Artikel 7 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • 6.

  de houder dit verzoekt.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig wordt de Verordening winkeltijden gemeente Twenterand 2018 ingetrokken.

 • 3.

  De verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Twenterand 2019.

 

Vriezenveen, 25 juni 2019

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter

drs. R.J.M. Ros drs. A.E.H. van der Kolk