Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 185463Overige besluiten van algemene strekkingInstellen parkeerverbodszone op het plein op De Brink in Oudemirdum

 

Kenmerk: 19401196069

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

gelet op

 

hetgeen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat

 

 • de in dit verkeersbesluit genoemde weg, een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • deze weg in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

 • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

uit het oogpunt van:

 

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

gewenst is om:

 

 • een parkeerverbodszone in te stellen ter hoogte van het plein op De Brink in Oudemirdum.

 

Motivering

 

Vanuit het Plaatselijk Belang Oudemirdum is de wens uitgesproken om op het plein op De Brink in Oudemirdum een parkeerverbodszone in te stellen. Momenteel worden auto’s veelvuldig op het plein geparkeerd, wat leidt tot onoverzichtelijke en onveilige situaties. Het instellen van een parkeerverbodszone vergroot de veiligheid en leefbaarheid op het plein.

 

Belangenafweging

 

Het algemeen belang van de verkeersveiligheid van de weggebruikers gaat boven het individuele belang.

 

Niets is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

 

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden op 10 juli 2019 met de politie Noord Nederland, Team A5 Sneek, afdeling verkeer. De politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Besluit

Conform bijgaande en bij dit besluit behorende bebordingstekening:

 

 • door plaatsing van de borden overeenkomstig model E1-zone (E01zb en E01ze) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerverbodszone in te stellen op het plein op De Brink in Oudemirdum.

 

Joure, 17 juli 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

de secretaris, de burgemeester,

mw D. J. Cazemier dhr. F. Veenstra

Vereisten bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking kan een belanghebbende hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

 

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat deze belanghebbende ook bezwaar heeft gemaakt.

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.