Woonvisie gemeente IJsselstein 2019-2030

 

De raad van de gemeente IJsselstein;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019, zaaknummer 708891

BESLUIT:

De Woonvisie gemeente IJsselstein 2019 - 2030 vast te stellen, met dien verstande dat het vermelde streefpercentage voor sociale nieuwbouw wordt verhoogd van 25% naar 30%, door:

 • -

   

  Op p. 16 de zin: Voor deze vraag zouden minimaal 625 sociale huurwoningen tot 2030 toegevoegd moeten worden te vervangen door: Voor deze vraag zouden minimaal 750 sociale huurwoningen tot 2030 toegevoegd moeten worden;

 • -

   

  De getallen in de eropvolgende zin: Hiermee wordt invulling gegeven aan een groeiende behoefte aan sociale huur (400 woningen op basis van de lokale behoefte met een aanvullende behoefte van circa 225 woningen van buiten de gemeente) dienovereenkomstig aan te passen;

 • -

   

  Op p. 20 de zin: Om te voorzien in de behoefte aan sociale huur zal minimaal 30% van de nieuwbouw in de sociale huur plaatsvinden, ofwel circa 625 woningen tot 2030 te vervangen door: Om te voorzien in de behoefte aan sociale huur zal minimaal 30% van de nieuwbouw in de sociale huur plaatsvinden, ofwel circa 750 woningen tot 2030.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 4 juli 2019

 

De griffier,

A.J.O. van Kooij

De voorzitter,

mr. P.J.M. van Domburg

Naar boven