Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 184636Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Beslistermijn verlengd

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

16-7-2019

Drossaard 14 - 18

5403ET

Uden

wijzigen van een brandcompartiment

315541

16-7-2019

Vluchtoord 17

5406XP

Uden

uitbreiden van een bedrijfsgebouw, afwijken van het bestemmingsplan en aanleggen van een inrit

319673

Procedure 4 is van toepassing

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

21-12-2018

Zoggelstraat 1B

5404NC

Uden

bouwen van een woning, afwijken van het bestemmingsplan en aanleggen van een inrit

312550

22-2-2019

Zevenhuizerweg 0

5400

Uden

ontgrondingsproject Zevenhuizerweg Maashorst Uden

314695

Procedures 1b (6 weken) en 3b (Bouwen en Milieu) van toepassing

(ter inzage van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019)

Procedure 1b

De stukken en/of ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende stukken kunt u tijdens de in de bekendmaking genoemde periode inzien op de site van de gemeente Uden.

https://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzagedossiers-ontwerpbesluiten-omgevingsvergunning/

Voor meer informatie over het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Procedure 3b

Eenieder kan tijdens de inzageperiode een schriftelijke of online zienswijze (webformulier) indienen bij het college van B&W van Uden. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de desbetreffende afdeling.

Verleend (reguliere procedure)

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

12-7-2019

Christinastraat 0

5401CZ

Uden

kappen van een eik

320642

15-7-2019

Bertrandhof 1

5404MC

Uden

bouwen van een aanbouw (legalisatie)

320291

16-7-2019

Industrielaan 31

5406XC

Uden

gedeeltelijk vervangen van de luifel en afwijken van het bestemmingsplan

315874

16-7-2019

Lage Randweg 12

5406NN

Uden

uitbreiden van een champignonkwekerij

317924

18-7-2019

Vliegeniersstraat 24

5405BH

Uden

bouwen van een bedrijfspand, plaatsen van 3 vlaggenmasten en aanleggen van een inrit

317742

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Verleend (uitgebreide procedure)

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

18-7-2019

Verlengde Velmolen / Patrijsweg

5406NT

Uden

afwijken van het bestemmingsplan voor het uitbreiden van een parkeerterrein (naast de CSU) en het aanleggen van compensatie groen

314887

Procedures 5a en 6a zijn van toepassing

(ter inzage van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019)

De stukken en/of besluiten met de daarop betrekking hebbende stukken kunt u tijdens de in de bekendmaking genoemde periode inzien op de site van de gemeente Uden.

https://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzage-omgevingsvergunningen/

Voor meer informatie over het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen secretariaat Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Procedure 5a

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken beroep instellen. In de meeste gevallen kan dat alleen indien tegen het ontwerp van het besluit een zienswijze kenbaar is gemaakt. Het beroep kan worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. De beroepstermijn begint op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.