Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 184564Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

Steenweg 49 in Moerdijk

 

Kerkring 19 in Willemstad

 

Julianastraat 66 in Moerdijk

Markweg Zuid 32 Heijningen

 

Omschrijving project

Aanbrengen verlichting in klokkentoren (gemeentelijk monument)

realisatie van herdenkingsmonument bij koepelkerk

het plaatsen van een berging en container

het bouwen van een bedrijfshal

Datum ontvangst

11 juni 2019

 

3 mei 2019

 

4 juni 2019

3 mei 2019

 

 

 

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.