Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2019, 1830VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 1007132;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019’.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Begraafplaats(en):

   • de begraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’, Valkeveenselaan 58 te Naarden;

   • de ‘Oude Begraafplaats Naarden’, Amersfoortsestraatweg te Bussum;

   • de algemene begraafplaats Bussum, Nieuwe Hilversumseweg 70 te Bussum;

   • de oude R.K. begraafplaats Bussum, Nieuwe Hilversumseweg 55 te Bussum;

   • de nieuwe R.K. begraafplaats Bussum, Struikheiweg 1 te Bussum;

   • de algemene begraafplaats Muiden, Weesperweg 2A te Muiden;

   • de algemene begraafplaats Muiderberg, Badlaan te Muiderberg;

  • b.

   graf: een zandgraf of een keldergraf;

  • c.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • d.

   urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

  • e.

   grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

  • f.

   particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • g.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • h.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • i.

   het doen verstrooien van as;

  • j.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

  • k.

   particulier kindergraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • l.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van overleden kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

  • m.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van overblijfselen van overleden kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

  • n.

   het doen verstrooien van as van overleden kinderen tot de leeftijd van 12 jaar;

  • o.

   algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een lijk van een kind tot de leeftijd van 6 jaar;

  • p.

   particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • q.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • r.

   het doen verstrooien van as;

  • s.

   particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

   uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • t.

   verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

  • u.

   grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

  • v.

   gewone uren: op maandag tot en met vrijdag dagelijks van 9.00 uur tot 15.00 uur, een en ander voor zover genoemde tijdstippen niet vallen op algemeen erkende feestdagen;

  • w.

   buitengewone uren: op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur en op zaterdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur, een en ander voor zover genoemde tijdstippen niet vallen op algemeen erkende feestdagen;

  • x.

   aula: de aula gelegen op de begraafplaats ‘Nieuw-Valkeveen’ te Naarden en de aula gelegen op de algemene begraafplaats te Bussum.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt:

  • a.

   het stoffelijk overschot na crematie aangemerkt als een lijk;

  • b.

   het plaatsen of bijzetten van een urn aangemerkt als begraven;

  • c.

   een urnengraf aangemerkt als een graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Gehele en gedeeltelijke vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het opgraven van een lijk op rechterlijk gezag;

 • b.

  het lichten van een asbus op rechterlijk gezag;

 • c.

  het begraven van een lijk van een doodgeboren kind of kort na de geboorte overleden kind, dat tegelijk met het lijk van de kort na de bevalling overleden moeder in één graf wordt begraven;

 • d.

  het verlenen van een monumentenvergunning of restauratievergunning aan een stichting die middels een convenant of overeenkomst verbonden is aan de begraafplaats. De rechten worden niet volledig geheven voor:

  • a.

   het tegelijkertijd bijzetten van twee asbussen;

  • b.

   het tegelijkertijd begraven van 2 kisten;

  • c.

   het tegelijkertijd begraven van 1 kist en 1 asbus;

  • d.

   het onderhoud van oorlogsgraven.

In de onder d, e, f en g genoemde gevallen wordt het laagste tarief van de leges met 50% verminderd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabellen.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabellen genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 8 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk5 van de in het vorige lid genoemde tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in artikel 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen voor de onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens de Oude Begraafplaats Naarden moeten worden betaald uiterlijk zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 80,-- doch minder is dan € 5.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. Eventuele afrondingsverschillen moeten in de laatste termijn worden betaald.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de andere rechten dan genoemd in het eerste lid van dit artikel worden betaald binnen twee maanden na de schriftelijke kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2018, vastgesteld door de raad van de gemeente Gooise Meren op 13 december 2017, wordt met ingang van 1 januari 2019 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald: ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering der gemeente Gooise Meren, gehouden op 12 december 2018.

de voorzitter

de griffier

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens Oude Begraafplaats Naarden.

 

 

Hoofd-stuk

 

Omschrijving

 

Eenheid

 

Tarief

 

1.

 

1.1

 

1.2

 

1.3

 

 

1.4

 

 

1.5

 

 

 

1.6

 

1.7

 

1.8

 

 

Begraven

 

Het bijzetten van een lijk in een algemene grafkelder

 

Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

 

Als nr. 1.2, indien het betreft de begraving van het lijk van een kind beneden één jaar of van een levenloos geboren kind

 

Als nr. 1.2, indien het betreft de begraving van het lijk van een kind beneden twaalf jaar

 

Voor het begraven van lijken op buitengewone uren, worden de in 1.1, 1.2, 1.3en 1.4 genoemde bedragen verhoogd met 50% en op zon- en feestdagen verhoogd met 100%.

 

Voor het verstrooien van as

 

Het begraven of bijzetten van een asbus of urn

 

Het uitzoeken van een graf (max. 2 uur)

 

 

 

 

 

per bijzetting

 

per begraving

 

per begraving

 

 

per begraving

 

 

per begraving

 

 

 

per asbus

 

per gebeurtenis

 

per gebeurtenis

 

 

 

 

€ 769,00

 

€ 1.230,00

 

€ 256,00

 

 

€ 512,00

 

 

 

 

 

 

€ 179,00

 

€ 205,00

 

€ 79,00

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.1.1

 

2.1.2

 

 

2.2

 

 

2.3.1

 

2.3.2

 

 

 

2.4.1

 

2.4.2

 

 

 

2.5.1

 

2.5.2

 

 

 

2.6.1

 

2.6.2

 

 

 

2.7.1

 

2.7.2

 

 

 

2.8.1

 

2.8.2

 

 

2.9.1

 

 

2.9.2

 

 

 

Rechten voor graven

 

De verlening van het recht lijken in een bepaald graf te doen begraven bedraagt:

 

Voor het reserveren van een graf voor een periode van 5 jaar

 

Voor iedere 5-jarige verlenging

 

Algemeen keldergraf:

Voor een periode van 10 jaar

 

Particulier (kelder)graf (Bussum):

Voor de uitgifte en voor het begraven van 3 lijken (max. 50 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 82 per jaar)

 

Particulier graf (Naarden):

Voor de uitgifte en voor het begraven van 3 lijken (max. 50 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 123 per jaar)

 

Particulier graf (Muiderberg):

Voor de uitgifte en voor het begraven van 3 lijken (max. 50 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 92 per jaar)

 

Particulier graf (Muiden):

Voor de uitgifte en voor het begraven van 2 lijken (max. 50 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 92 per jaar)

 

Particulier dubbel graf (Naarden/Bussum):

Voor de uitgifte en voor het begraven van 6 lijken (max. 50 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 256 per jaar)

 

Particulier kinder-urnengraf/Foetusgraf (Naarden):

Voor de uitgifte (max. 50 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

 

Particulier kindergraf

Voor een periode van 10 jaar

Voor een extra periode (totaal max. 50 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max 20 jaar)

 

 

 

 

 

 

 

per reservering

 

per verlenging

 

 

per uitgifte

 

 

per 10 jaar

 

per 5 jaar

 

 

 

per 10 jaar

 

per 5 jaar

 

 

 

per 10 jaar

 

per 5 jaar

 

 

 

per 10 jaar

 

per 5 jaar

 

 

 

per 10 jaar

 

per 5 jaar

 

 

 

per 10 jaar

 

per 5 jaar

 

 

per uitgifte

per 10 jaar

 

per 5 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 256,00

 

€ 51,00

 

 

€ 359,00

 

 

€ 820,00

 

€ 410,00

 

 

 

€ 1.230,00

 

€ 615,00

 

 

 

€ 923,00

 

€ 461,00

 

 

 

€ 923,00

 

€ 461,00

 

 

 

€ 2.563,00

 

€ 1.281,00

 

 

 

€ 210,00

 

€ 105,00

 

 

€ 512,00

€ 410,00

 

€ 205,00

 

 

3.

 

 

 

 

 

3.1.1

3.1.2

 

3.1.3

 

 

3.2.1

3.2.2

 

3.2.3

 

 

3.3.1

3.3.2

 

3.3.3

 

 

3.4

 

Rechten voor asbestemmingen

 

De verlening van het recht asbussen/urnen in een bepaald graf te doen begraven/bijzetten bedraagt:

 

Particulier urnengraf/urnennis (Bussum):

Voor een periode van 10 jaar en 2 urnen

Voor een extra periode van 5 jaar (totaal max. 25 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

 

Particuliere urnenkelder (Naarden):

Voor een periode van 10 jaar en 3 urnen

Voor een extra periode van 5 jaar (totaal max. 25 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

 

Particuliere urnennis (Muiden/Muiderberg):

Voor een periode van 10 jaar en 2 asbussen

Voor een extra periode van 5 jaar (totaal max. 25 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

 

Urnenzuil (Naarden):

Gebruiksrecht voor een periode van 10 jaar

 

 

 

 

 

 

 

per uitgifte

per 5 jaar

 

per 5 jaar

 

 

per uitgifte

per 5 jaar

 

per 5 jaar

 

 

per uitgifte

per 5 jaar

 

per 5 jaar

 

per gebruiksrecht

 

 

 

 

 

 

 

€ 369,00

€ 154,00

 

€ 210,00

 

 

€ 461,00

€ 154,00

 

€ 210,00

 

€ 461,00

€ 154,00

 

€ 210,00

 

 

€ 1.025,00

 

4.

 

4.1

 

 

 

4.2.1

 

4.2.2

 

4.3

 

 

Grafbedekking

 

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen of vernieuwen van enige vorm van grafbedekking op een algemeen, particulier, kindergraf of keldergraf

 

Leveren en aanbrengen van een herdenkingsplaatje voor tien jaar

 

Voor iedere 10-jarige verlenging

 

Voor het afvoeren van een grafmonument

 

 

 

 

 

per vergunning

 

 

per plaatje

 

per verlenging

 

per grafmonument

 

 

 

 

 

€ 103,00

 

 

€ 195,00

 

€ 51,00

 

€ 154,00

 

 

5.

 

5.1

 

5.2

 

5.3

 

5.4

 

5.5

 

 

Onderhoudsrechten

 

Voor een enkel particulier graf

 

Voor een dubbel graf

 

Voor een algemeen graf

 

Voor een particulier urnengraf/urnennis

 

Voor een particulier kindergraf

 

 

 

 

per jaar

 

per jaar

 

per 10 jaar

 

per jaar

 

per jaar

 

 

 

€ 115,00

 

€ 230,00

 

€ 420,00

 

€ 57,00

 

€ 57,00

 

6.

 

6.1.

 

 

6.2

 

 

 

 

6.3

 

 

6.4

 

 

Opgraven en verplaatsen van lijken of overblijfselen daarvan

 

Voor het opgraven een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag

 

Voor het opgraven van een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag en het weer begraven van deze overblijfselen in hetzelfde of in een ander graf binnen de grafrusttermijn

 

Voor het herschikken van een graf (gelijktijdig met een begrafenis)

 

Voor het lichten van een asbus behalve op rechterlijk gezag

 

 

 

 

per gebeurtenis

 

 

per gebeurtenis

 

 

 

 

per graf

 

 

per graf

 

 

 

 

€ 2.050,00

 

 

€ 4.100,00

 

 

 

 

€ 2.050,00

 

 

€ 313,00

 

 

7.

 

7.1

 

7.2

 

 

 

Stichten van grafkelders

 

Een vergunning tot het inrichten van een grafkelder

 

Een vergunning tot het overplaatsen van een grafkelder

 

 

 

 

 

 

per vergunning

 

per vergunning

 

 

 

€ 210,00

 

€ 1.384,00

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

A fkoop onderhoudsrechten

 

De in hoofdstuk 5 bedoelde rechten kunnen onder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan het college burgemeester en wethouders over een periode van maximaal 20 jaar op de volgende wijze worden afgekocht:

De afkoopsom wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse tarief met een hierna te noemen factor. met dien verstande dat de rechten over het lopende jaar verschuldigd blijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

9.1.1

 

9.1.2

 

 

 

9.2

 

 

 

9.3

 

 

 

9.4

 

 

9.5

 

 

 

9.6

 

 

 

9.7

 

Overige heffingen

 

Het gebruik van de aula (maximaal 1 uur)

 

Het gebruik van de aula langer dan 1 uur

 

 

 

Voor het luiden van de klok (Muiden)

 

 

 

Indien de uitvaartplechtigheid (inclusief aulagebruik) langer dan 2 uur in beslag neemt.

 

 

Bij niet tijdig annuleren (minimaal 24 uur voorafgaand) van een reservering van een of meer voorzieningen

 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaatsen die niet tot de reguliere handelingen ten behoeve van een uitvaart behoren

 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden door de administratie die niet tot de reguliere handelingen behoren

 

 

Voor het gebruik van de aula en/of faciliteiten op buitengewone uren, worden de in 9.1.1, 9.1.2 en 9.3 genoemde bedragen verhoogd met 50% en op zon- en feestdagen verhoogd met 100%.

 

 

 

 

per gebeurtenis

 

per halfuur of een gedeelte daarvan

 

per halfuur of gedeelte daarvan

 

per halfuur of een gedeelte daarvan

 

per reservering

 

 

per halfuur of een gedeelte daarvan

 

per halfuur of een gedeelte daarvan

 

per gebeurtenis

 

 

 

€ 154,00

 

€ 51,00

 

 

 

€ 139,00

 

 

 

€ 51,00

 

 

 

De kosten van de voorziening

 

€ 35,00

 

 

 

€ 30,00

 

10.

 

10.1

 

Teruggaaf

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlengen van grafrecht zoals opgenomen in artikel 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2, 2.8.2, 2.9.2, 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3 en 4.2.2 intrekt bestaat aanspraak op teruggave van een deel van de leges. Deze teruggaaf vindt slechts plaats indien de aanvrager het verzoek heeft gedaan binnen 12 maanden na de verlenging van het grafrecht

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

per heffing

 

 

 

50% van de verschuldigde leges

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2018.

de voorzitter

de griffier

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 inzake de Oude Begraafplaats.

 

 

Hoofd-stuk

 

Omschrijving

 

Eenheid

 

Tarief

 

 

1.

 

1.1

 

1.2

 

 

1.3

 

 

1.4

 

 

 

1.5

 

1.6

 

1.7

 

 

Begraven

 

Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

 

Als onder 1.1, indien het betreft de begraving van het lijk van een kind beneden één jaar of van een levenloos geboren kind

 

Als onder 1.1, indien het betreft de begraving van het lijk van een kind beneden twaalf jaar

 

Voor het begraven van lijken op buitengewone uren, worden de onder artikel 1 genoemde bedragen verhoogd met 50% en op zon- en feestdagen met 100%.

 

Voor het verstrooien van as

 

Het begraven of bijzetten van een asbus of urn in een (urnen)graf

 

Het uitzoeken van een graf (voorafgaand aan een begrafenis, max. 2 uur)

 

 

 

 

per begraving

 

per begraving

 

 

per begraving

 

 

per begraving

 

 

 

per asbus

 

per asbus

 

per gebeurtenis

 

 

 

 

€ 1.563,00

 

€ 769,00

 

 

€ 1.358,00

 

 

 

 

 

 

€ 205,00

 

€ 359,00

 

€ 113,00

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.1

 

2.2

 

 

2.3

 

 

2.4

 

 

 

2.5

 

 

2.6

 

 

 

2.7

 

 

2.8

 

3.

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

3.3

 

 

 

Rechten voor graven

 

De verlening van het recht lijken in een bepaald graf te doen begraven bedraagt:

 

Voor het reserveren van een graf:

Voor een periode van 5 jaar

 

Voor iedere 5-jarige verlenging

 

Particulier graf:

Voor een periode van 10 jaar en voor het begraven van 3 lijken

Voor een extra periode (totaal max. 50 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 105 per jaar)

 

Particulier dubbel graf:

Voor een periode van 10 jaar en voor het begraven van 6 lijken

Voor een extra periode (totaal max. 50 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

(Tarief voor een tussentijdse verlenging is € 210 per jaar)

 

Particulier urnengraf:

Voor een periode van 10 jaar en max. 6 urnen

Voor een extra periode van 5 jaar (totaal max. 25 jaar)

 

Voor iedere verlenging (max. 20 jaar)

 

Grafbedekking

 

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen, vernieuwen, verplaatsen of verwijderen van enige vorm van grafbedekking op een particulier (urnen)graf

 

Voor het afgeven van een vergunning tot het restaureren van enige vorm van grafbedekking op een graf

 

Voor het afvoeren van een grafmonument

 

 

 

 

 

 

 

per reservering

 

 

per verlenging

 

 

per uitgifte

per 10 jaar

 

per 5 jaar

 

 

 

per uitgifte

per 10 jaar

 

per 5 jaar

 

 

 

per uitgifte

per 5 jaar

 

per 5 jaar

 

 

 

per vergunning

 

 

 

per vergunning

 

 

per grafmonument

 

 

 

 

 

 

 

€ 256,00

 

 

€ 51,00

 

 

€ 2.101,00

€ 1.103,00

 

€ 525,00

 

 

 

€ 4.203,00

€2.101,00

 

€ 1.051,00

 

 

 

€ 1.261,00

€ 630,00

 

€ 630,00

 

 

 

€ 220,00

 

 

 

€ 390,00

 

 

€159,00

 

 

4

 

4.1

 

 

4.2

 

 

 

4.3

 

4.4

 

 

Opgraven en verplaatsen van lijken of overblijfselen daarvan

 

Voor het opgraven een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag

 

Voor het opgraven van een lijk (m.u.v. de overblijfselen van een lijk na een crematie) behalve op rechterlijk gezag en het weer begraven van deze overblijfselen in hetzelfde of in een ander graf

 

Voor het schudden van een graf (gelijktijdig met een begrafenis)

 

Voor het lichten van een asbus behalve op rechterlijk gezag

 

 

 

 

per gebeurtenis

 

 

per gebeurtenis

 

 

 

per graf

 

per graf

 

 

 

 

€ 2.665,00

 

 

€ 5.125,00

 

 

 

€ 2.050,00

 

€ 769,00

 

 

5

 

5.1

 

 

 

5.2

 

 

5.3

 

 

 

5.4

 

 

 

Overige heffingen

 

Indien de uitvaartplechtigheid langer dan 2 uur in beslag neemt.

 

 

 

Bij niet tijdig annuleren (minimaal 24 uur voorafgaand) van een reservering van een of meer voorzieningen

 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaatsen die niet tot de reguliere handelingen ten behoeve van een uitvaart behoren

 

Voor het uitvoeren van werkzaamheden door de administratie die niet tot de reguliere handelingen behoren

 

 

 

 

per halfuur of een gedeelte daarvan

 

per reservering

 

 

per halfuur of een gedeelte daarvan

 

per halfuur of een gedeelte daarvan

 

 

 

€ 51,00

 

 

 

De kosten van de voorziening

 

€ 35,00

 

 

 

€ 30,00

 

6

 

6.1

 

Teruggaaf

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlengen van grafrecht zoals opgenomen in artikel 2.4, 2.6 en 2.8 intrekt bestaat aanspraak op teruggave van een deel van de leges. Deze teruggaaf vindt slechts plaats indien de aanvrager het verzoek heeft gedaan binnen 12 maanden na de verlenging van het grafrecht

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

per heffing

 

 

 

50% van de verschuldigde leges

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2018.

de voorzitter

de griffier