Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest houdende regels omtrent welzijn, cultuur en sport (Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2019)

Burgemeester en wethouders van Soest;

 

Overwegende dat het wenselijk is aanvullend op de Algemene Subsidieverordening Soest spelregels voor de subsidiering vast te stellen en gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten vast te stellen de Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2019

 

1. Subsidieplafonds en criteria

1.1 Subsidieplafond

Voor de navolgende onderdelen wordt een subsidieplafond vastgesteld:

 • a.

  Ouderenbonden

€ 6.201,-

 • b.

  Amateur-kunstbeoefening instrumentenfonds

€ 8.789,-

 • c.

  Deskundigheidsbevordering/bedankje vrijwilligers

€ 8.915,-

 • d.

  Stimulering schoolsporttoernooien

€ 5.000,-

 • e.

  Budget meerjaren culturele projecten

€ 24.000,-

 • f.

  Budget maatschappelijk cultureel belang

€ 20.000,-

 • g.

  100-stoelenregeling

€ 5.000,-

1.2 Criteria

 • a.

  ouderenbonden

  • -

   Aan de lokale afdelingen van de algemene ouderenbonden kan een subsidie worden verleend van € 143,- en een subsidie per lid.

  • -

   De subsidie per lid wordt - na aftrek van de vaste bijdrage - bepaald door het subsidieplafond te delen door het totale aantal leden.

 

 • b.

  amateur-kunstbeoefening instrumentenfonds

  • -

   Aan Soester instellingen op het gebied van de amateur-kunstbeoefening kan een subsidie worden verleend voor de aanschaf van muziekinstrumenten.

  • -

   De bijdrage per vereniging wordt bepaald door het subsidieplafond te delen door het totale aantal instrument bespelende leden.

  • -

   Voor de berekening van de subsidie worden leden die buiten de gemeente woonachtig zijn buiten beschouwing gelaten, voor zover hun aantal 20% van het totaal aantal leden overschrijdt.

 

 • c.

  deskundigheidsbevordering/bedankje vrijwilligers

  • -

   Aan Soester organisaties kan een subsidie worden verleend voor deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers en voor activiteiten die vrijwilligersorganisaties organiseren om de eigen vrijwilligers te bedanken.

  • -

   Per organisatie is per aanvraag de subsidie voor deskundigheidsbevordering maximaal € 50,- per vrijwilliger met een maximum van € 1.500,- per aanvraag.

  • -

   De waarderingssubsidie is per organisatie maximaal € 750,- per aanvraag per jaar.

  • -

   Jaarlijks kan maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend voor beide subsidies.

  • -

   Indien meerdere organisaties een gezamenlijke aanvraag indienen voor een incompany training of activiteit geldt een maximum van € 3.000,- per aanvraag per jaar, ongeacht het aantal deelnemende organisaties.

  • -

   Aan een deskundigheidstraining nemen bij een gezamenlijke aanvraag tenminste 25 personen deel.

  • -

   Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar minimaal één maand voorafgaand aan de activiteit worden ingediend.

 

 • d.

  stimulering schoolsporttoernooien

  • o

   Aan sportverenigingen kan per kalenderjaar een subsidie verleend worden van maximaal € 500,- voor het organiseren van schoolsporttoernooien.

  • o

   Er mag geen eigen bijdrage van de scholen/deelnemers gevraagd worden.

  • o

   Er mogen meerdere aanvragen per vereniging, per kalenderjaar, worden ingediend.

  • o

   Aanvragen worden gehonoreerd indien het toernooi op de schoolsportkalender staat vermeld en indien de aanvraag uiterlijk één maand, nadat het toernooi heeft plaatsgevonden, is ingediend.

    

  • -

   Elke vereniging ontvangt een basisbedrag van € 75,00.

  • -

   Heeft de sportvereniging geen eigen kantine, dan ontvangt men een extra bijdrage van € 50,00.

  • -

   Er is een bijdrage afhankelijk van het aantal deelnemers. Hiervoor geldt een staffel:

   • o

    tot 75 deelnemers € 100,00

   • o

    75 – 149 deelnemers € 175,00

   • o

    150 – 249 deelnemers € 250,00

   • o

    meer dan 250 deelnemers € 325,00

 

 • e.

  budget meerjaren culturele projecten

  • -

   De activiteiten worden per aanvraag beoordeeld op kwalitatieve en inhoudelijke waarde aan de hand van de volgende criteria:

   • o

    Artistieke waarden: de mate waarin de activiteit innovatief/vernieuwend is.

   • o

    Aanvulling bestaande aanbod: de mate waarin de activiteiten een bijdrage leveren aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod en het bevorderen van het culturele klimaat in Soest.

   • o

    Publieksbereik: de activiteiten zijn gericht op een groot deel van de Soester bevolking. Daarnaast kunnen activiteiten ook gericht zijn op regionaal en/of nationaal publiek.

   • o

    Cultuurvisie 2016-2020: de activiteiten moeten passen binnen de Cultuurvisie 2016-2020 van de gemeente Soest.

  • -

   Voor dezelfde activiteit/project kan eenmalig een aanvraag worden gedaan voor een incidentele subsidie voor een projectperiode van maximaal 3 jaar, uitgevoerd binnen een periode van 5 jaar

  • -

   Indien een subsidie voor meerdere jaren verleend wordt, is dit onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse begroting.

  • -

   De aanvrager is een rechtspersoon.

  • -

   De activiteiten vinden plaats in Soest/Soesterberg.

  • -

   De maximale subsidie per aanvraag bedraagt € 8.000,- per rechtspersoon.

  • -

   Het dekkingsplan getuigt van (cultureel) ondernemerschap,

  • -

   De aanvrager van een meerjarensubsidie heeft de intentie het project uiteindelijk zonder subsidie van de overheid te financieren.

  • -

   De activiteit wordt door de aanvrager aangemeld bij de culturele agenda van het Cultuurpunt Soest.

  • -

   In de publiciteit over de activiteit wordt de subsidie van de Gemeente Soest vermeld.

  • -

   Voor zover de culturele instellingen reeds subsidie ontvangen moet aangetoond worden dat het project niet uit de reguliere subsidie kan worden bekostigd.

  • -

   Er kan geen stapeling plaatsvinden met het Budget maatschappelijk cultureel belang.

  • -

   Geen bijdrage wordt verleend voor:

   • o

    Activiteiten die structureel door de overheid en/of anderen worden gefinancierd;

   • o

    Exploitatielasten (kosten die gemaakt worden voor onderhoud, verzekering, beheer e.d. van het onroerend goed);

   • o

    Fondsvorming, vermogensopbouw;

   • o

    Prijzengeld voor prijzenuitreiking door derden;

   • o

    Activiteiten met een uitgesproken politiek karakter of die gericht zijn op het uitdragen van een religieuze overtuiging;

   • o

    Nieuwbouw en verbouw van gebouwen;

   • o

    Honoraria kunstenaars.

 

 • f.

  b udget maatschappelijk cultureel belang

  • -

   Aan organisaties die activiteiten ontwikkelen ter bevordering van het maatschappelijk cultureel belang en aan samenwerkingsprojecten van twee of meer culturele instellingen, kan een subsidie worden verleend voor activiteiten.

  • -

   De activiteiten moeten passen binnen de Cultuurvisie 2016-2020 van de gemeente Soest.

  • -

   De activiteiten moeten zijn gericht op een groot deel van de Soester bevolking.

  • -

   In de aanvraag wordt beschreven in welke mate Soester kunstenaars betrokken zijn.

  • -

   Voor dezelfde activiteit kan maximaal twee opvolgende jaren subsidie aangevraagd worden.

  • -

   De activiteit moet worden opgenomen in de culturele agenda van het Cultuurpunt Soest.

  • -

   In de publiciteit over de activiteit wordt de subsidie van de Gemeente Soest vermeld.

  • -

   Aanvragen kunnen het hele jaar, maar minimaal twee maanden vóór de activiteit plaatsvindt, worden ingediend.

  • -

   De maximale subsidie per aanvraag bedraagt € 2.500.

  • -

   Geen bijdrage wordt verleend voor:

   • o

    Activiteiten die structureel door de overheid en/of anderen worden gefinancierd;

   • o

    Exploitatielasten

   • o

    Fondsvorming, vermogensopbouw;

   • o

    Prijzengeld voor prijzenuitreiking door derden;

   • o

    Activiteiten die tijdens het indienen van de aanvraag al geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd;

   • o

    Activiteiten met een uitgesproken politiek karakter of die gericht zijn op het uitdragen van een religieuze overtuiging;

   • o

    Nieuwbouw en verbouw van gebouwen;

   • o

    Honoraria kunstenaars;

   • o

    Aanvragen die meer dan vijftig procent van het (benodigde) beschikbare budget bedragen.

 

 • g.

  100-stoelenregeling

  • -

   De aanvrager en organisatie van de optredens is een niet-commerciële instelling.

  • -

   Per aanvrager kan maximaal één aanvraag per twee jaar worden gedaan.

  • -

   De bijdrage is maximaal € 1.250,- per aanvraag.

  • -

   Doelgroepen voor gratis kaarten zijn afnemers van de Voedselbank (mensen met weinig inkomen), vrijwilligers (bedankje inzet); mantelzorgers (ontlasting door uitje), schoolgaande jongeren, om nieuwe leden te werven e.d.

  • -

   Entreekaarten worden door de aanvrager zelf in overleg verdeeld.

  • -

   Als de aanvrager minder dan 100 kaarten weet te verdelen dan moet de waarde van de niet- uitgedeelde kaarten worden terugbetaald aan de gemeente.

  • -

   De begroting moet sluitend zijn.

  • -

   Er wordt melding gemaakt van de financiële bijdrage van de gemeente.

  • -

   Geen stapeling met Budget meerjarige culturele activiteiten of Budget maatschappelijk cultureel belang.

  • -

   De verantwoording geeft een financieel overzicht van het totaal aantal bezoekers, welke doelgroepen de gratis kaarten kregen en het aantal kaarten per doelgroep.

  • -

   Aanvragen kunnen het hele jaar, maar minimaal twee maanden vóór de activiteit plaatsvindt, worden ingediend.

2. Overige criteria

2.1 Amateur-kunstbeoefening

Aan Soester instellingen op het gebied van de amateur-kunstbeoefening kan een subsidie worden verleend voor:

 • -

  De kosten van een dirigent, instructeur of regisseur tot 20% van deze kosten.

 • -

  De huurkosten c.q. kapitaalslasten van het onderkomen waar een instelling haar activiteiten ontplooit tot 80% van deze kosten. Onder kapitaalslasten wordt het totaal van rente en aflossingskosten verstaan.

2.2 Regionaal werkzame instellingen

Aan regionaal werkende instellingen die activiteiten organiseren ten behoeve van zorg en welzijn kan een subsidie worden verleend per Soester deelnemer.

2.3 Slachtofferhulp

Aan de Stichting slachtofferhulp regio Utrecht kan een subsidie worden verleend van € 0,17 per inwoner.

2.4. Beleidsgestuurde contractfinanciering

Organisaties, die een gemeentelijke opdracht krijgen van meer dan € 100.000,- , worden gefinancierd volgens de systematiek voor beleidsgestuurde contractfinanciering.

3. Financiële spelregels subsidiering

3. 1 Algemeen

 • a.

  Het verlenen van subsidie vindt plaats voor zover dit past binnen de door de gemeente geformuleerde beleidsdoelstellingen zoals aangegeven in de programmabegroting en/of daaraan gerelateerde beleidsnota's.

 • b.

  In de beschikking tot subsidieverlening kunnen door burge¬meester en wethouders nadere bepalingen worden opgenomen ten aanzien van de resultaten, die met de activiteiten moeten worden bereikt.

 • c.

  Ter uitwerking van de beschikking kunnen burgemeester en wethouders een uitvoeringsovereenkomst met de instelling sluiten.

 • d.

  Een uitvoeringsovereenkomst bevat in ieder geval:

  • o

   De betrokken beleidsdoelstellingen van de gemeente;

  • o

   De verwachtte resultaten van de gesubsidieerde organisatie;

  • o

   De aan te bieden prestaties door de gesubsidieerde organisatie;

  • o

   De wijze waarop de maatschappelijke organisatie verantwoording aflegt over de door haar gerealiseerde prestaties en behaalde resultaten.

3.2 Administratief toezicht

 • a.

  Alle informatie die voor de beoordeling van de doel en rechtmatigheid van de subsidieverlening en subsidievaststelling van belang kan zijn, moet zonder voorbehoud en naar waarheid worden verstrekt.

 • b.

  De instelling, waaraan een subsidie verleend is van € 40.000,- of meer, is verplicht om de controle op het financieel beheer op te dragen aan een (register)accountant. In de controleverklaring van de accountant moet in ieder geval worden vermeld of de subsidie is besteed met inachtneming van de geldende subsidiebepalingen.

 • c.

  Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in het vorige lid ook aan een instelling waaraan een subsidie van minder dan € 40.000,- is verleend de verplichting opleggen de controle op het financieel beheer op te dragen aan een (register)accountant.

3.3 Vorming van reserves en voorzieningen

 • a.

  Instellingen kunnen een verzoek tot het vormen van reserves of voorzieningen en/of het toevoegen van batige saldi aan de reserves of voorzieningen schriftelijk en met redenen omkleed indienen tegelijk met de jaarrekening.

 • b.

  Burgemeester en wethouders beslissen op het verzoek bij de vaststelling van de subsidie.

 • c.

  Voor wijkbudgetten zijn er 2 soorten reserves mogelijk. Een flexibele reserve ten behoeve van bewonersinitiatieven van maximaal 50% van het jaarbudget en een bestemmingsreserve voor maximaal één specifiek spaardoel.

3.4 Ongewenste vorming van reserves en voorzieningen

 • a.

  Een instelling kan aan de gemeente een vergoeding verschuldigd zijn indien:

  • o

   de instelling voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goede­ren vervreemdt of bezwaart of de bestemming daarvan wijzigt;

  • o

   de instelling een schadevergoeding ontvangt voor verlies of beschadiging van voor de gesubsi­dieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen;

 • b.

  Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de goederen en de andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt, met dien verstande dat in geval van ontvangst van schadevergoeding voor verlies of beschadiging van zaken wordt uitgegaan van het bedrag dat als schadevergoeding door de instelling wordt ontvangen.

 • c.

  Indien het roerende zaken betreft, geschiedt de waardebepaling door een onafhan­kelijke deskundige.

3.5 Opheffing instelling

Gebouwen en goederen welke geheel of gedeeltelijk door subsidie zijn verworven dienen bij opheffing dan wel liquidatie van de instelling aan de gemeente te worden overgedragen.

4. Overige bepalingen

 • 4.1

  Structurele en incidentele subsidies onder de € 10.000,- waar geen sturing plaatsvindt op aard en inhoud van de activiteiten kunnen conform artikel 9 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Soest direct vastgesteld worden.

   

 • 4.2

  De peildatum voor de leden-/deelnemertelling of inwoneraantal genoemd onder artikel 1.2a, 1.2b, 2.1, 2.4 is 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd.

 •  

 • 4.3

  Het college van B&W kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

5. Slotbepalingen

5.1 Inwerkingtreding

 • a.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 augustus 2019.

 • b.

  De Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2019 worden per 1 augustus 2019 ingetrokken.

5.2 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2019.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Soest in de vergadering van 16 juli 2019.

de secretaris,

De heer K. van Veen

de burgemeester,

de heer R. T. Metz

Toelichting op Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2019

 

In de Algemene Subsidie Verordening wordt de wijze van subsidietoekenning geregeld. In de Beleidsregels Welzijn, cultuur en sport worden als uitvloeisel hiervan voor onderdelen van het welzijnsterrein nadere regels vastgesteld. In de gemeentebegroting zijn de subsidiebedragen opgenomen. Binnen deze vastgestelde bedragen kan vervolgens door het college de subsidie verleend worden.

 

 • 1.1

  Subsidieplafond

Aanvragen, die boven de in dit artikel genoemde plafonds uitkomen, worden afgewezen.

 

 • 1.2.a

  ouderenbonden

Het betreft de volgende bonden:

 • -

  PCOB Soest

 • -

  KBO Soest/Soesterberg

 

 • 1.2.b

  instrumentenfonds

Het betreft de volgende orkesten:

 • -

  Odeon

 • -

  PVO

 • -

  Animato

 • -

  Kamerorkest

 

 • 1.2.c

  deskundigheidsbevordering vrijwilligers/bedankje

 • -

  Géén subsidie wordt gegeven voor reis- /verblijfkosten en aan de in artikel 2.4 genoemde instellingen.

 • -

  Onder deskundigheidsbevordering’ wordt verstaan: het vergaren van kennis en/of vaardigheden door deelname aan cursussen of trainingen of workshops en/of aanschaf van boeken of andere informatiebronnen die worden ingezet om vrijwilligers beter in staat te stellen vrijwilligerswerk te (gaan) doen of te blijven doen.

 • -

  Bij een gezamenlijke aanvraag kan een deelnemende organisatie dat jaar niet nogmaals een aanvraag doen voor deskundigheidsbevordering. Er kan dan nog wel een waarderingssubsidie worden aangevraagd.

   

 • 1.2.e

  budget meerjaren culturele projecten

 • -

  Met (cultureel) ondernemerschap wordt bedoeld dat de aanvrager een beroep doet op meerdere financieringsbronnen en er een passende bijdrage voor de activiteit gevraagd wordt aan publiek/deelnemers.

 • -

  De intentie het project uiteindelijk zonder subsidie van de overheid te financieren moet terug te vinden zijn in het dekkingsplan en in de subsidieaanvraag (afbouwsubsidie).

 • -

  Er bestaat een redelijke verhouding tussen het gevraagde bedrag en de activiteit.

 • -

  De aanvragen kunnen jaarlijks ingediend worden voor 1 april voor het volgende jaar conform de algemene subsidieverordening (ASV)- Er wordt gebruik wordt gemaakt van het aanvraagformulier.

 • -

  Indien de organisatie voor meerdere jaren een aanvraag indient, geldt een jaarlijks verplichting voor een inhoudelijk- en financieel verslag conform de subsidieverordening. De regels van de ASV zijn bij de vaststelling van toepassing.

 • -

  De aanvrager is altijd zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle voor het project noodzakelijke vergunningen.

 

 • 1.2.f

  budget maatschappelijk cultureel belang

€ 10.000 van het beschikbare bedrag van € 30.000 is door de gemeenteraad bestemd voor de uitbreiding van voor- en naschools cultuuraanbod.

 

 • 1.2.g

  100-stoelenregeling

 • -

  Deelnemers kunnen komen van het Vrijwilligersloket, SWOS, Steunpunt Mantelzorg e.d.

 • -

  De gemeente betaalt maximaal 100 entreekaarten en maakt het bedrag over op de rekening van de aanvrager.

 • -

  De structurele subsidie van de gemeente mag van de begroting deel uitmaken.

 • -

  Publiciteit kan plaatsvinden door bv het logo van de gemeente te plaatsen op het entreebewijs en/of programmaboekje en evt. melding maken in het welkomstwoordje bij optreden).

 

 • 2.1

  amateurkunst

budget € 25.000

 • -

  Animato

 • -

  Apollo

 • -

  Byzantium

 • -

  Cantatekoor

 • -

  Chorus Line

 • -

  Odeon

 • -

  Popkoor Allround

 • -

  PVO

 • -

  Tourdion

 • -

  Kamerorkest Soest

 • -

  Allround koor Joyful

 

 • 2.3

  regionaal werkzame instellingen

Het betreft een bedrag per deelnemer.

 • -

  GSVA € 71,-

 • -

  Nederlandse Vereniging Blinden en Slechtzienden € 19,-

 • -

  Speelotheek `t Gooi (gehandicapten) € 104,-

 • -

  Speelotheek Eemland (gehandicapten) € 104,-

 

 • 2.4

  beleidsgestuurde contractfinanciering

Het betreft de navolgende organisaties:

 • o

  St. Welzijn Ouderen Soest (welzijn ouderen)

 • o

  St. Balans (welzijn algemeen)

 • o

  Welzin (maatschappelijk werk)

 • o

  RegioCultuurCentrum/Idea (kunstencentrum, theater, bibliotheek)

 

De systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering kenmerkt zich doordat de gemeente via een vraagformulering aangeeft voor welke beleidsdoelstellingen en resultaten zij inzet van een maatschappelijke organisatie verwacht. De maatschappelijke organisatie geeft aan via welke prestaties zij deze resultaten kan leveren tegen een vaste prijs per prestatie-eenheid.

 

 

 

Naar boven