Gemeenteblad van Zoeterwoude

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeGemeenteblad 2019, 180859Plannen | ruimtelijkWijzigingsplan, Besluit hogere waarden en omgevingsvergunning Verde Vista Santhorst, Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude laat weten dat er drie besluiten zijn genomen:

 • Burgemeester en wethouders hebben op 9 juli 2019 het wijzigingsplan Verde Vista Santhorst vastgesteld;

 • Burgemeester en wethouders hebben op 9 juli 2019 de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 56 woningen;

 • de Omgevingsdienst West-Holland heeft op 2 juli 2019 het ‘besluit hogere waarden, wijzigingsplan Verde Vista Santhorst’ genomen. Dit besluit is genomen namens het college van burgemeester en wethouders.

   

De besluiten gaan over het gebied in de Meerburgerpolder, tussen de Stadhouderslaan, de Meerburgerwatering (straat), het Scheprad en de Meerburgerwatering (water) te Zoeterwoude-Rijndijk.

 

De besluiten maken het mogelijk om op deze locatie 56 woningen te bouwen, inclusief de bouwwerken en erfafscheidingen die daar bij horen.

 

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning zijn gecoördineerd voorbereid. Dit houdt in dat het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning tegelijk zijn beoordeeld door de gemeente en ze op hetzelfde moment te bekijken zijn.

 

De definitieve vergunning is anders dan het ontwerp, omdat tijdens de terinzagelegging van de ontwerpvergunning een advies van de Omgevingsdienst West-Holland is ontvangen over de bodem. Dit advies is verwerkt in de vergunning.

 

Het wijzigingsplan en het Besluit hogere waarden is zes weken lang te bekijken

Het besluit hogere waarden is als bijlage aan het wijzigingsplan toegevoegd. U kunt het wijzigingsplan vanaf 23 juli 2019 bekijken op de volgende plekken:

 

De omgevingsvergunning is ook zes weken lang te bekijken

U kunt de omgevingsvergunning vanaf 23 juli 2019 bekijken op de volgende plek:

• in het gemeentehuis, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor het maken van een afspraak: www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of 071-5806300.

 

U kunt de rechter vragen om de besluiten te beoordelenDit heet: ‘instellen van beroep’. Niet iedereen mag beroep instellen. Hieronder leest u wanneer u wel beroep mag instellen. U mag alleen beroep instellen als u:

 • direct te maken krijgt met de gevolgen van deze besluiten (een belanghebbende bent), en

 • op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op de ontwerpbesluiten.

 

Als u wel een belanghebbende bent maar niet (op tijd) een zienswijze heeft gegeven kan het zijn dat u toch beroep mag instellen. U mag dan toch beroep instellen als:

 • u bewijst dat het voor u in alle redelijkheid niet mogelijk was om (op tijd) een zienswijze te geven, of

 • uw beroep gaat over een onderdeel van de besluiten dat is aangepast nadat de ontwerpbesluiten te bekijken waren.

   

U mag beroep instellen tot en met 3 september 2019

Dit doet u door uw beroep per brief op te sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE. In uw beroep moet het volgende staan:

 • uw handtekening;

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • de naam van het besluit waartegen u beroep instelt en dat voor dat besluit de Crisis- en herstelwet geldt;

 • de redenen van uw beroep.

 

Let op! U krijgt niet de kans om na 3 september nog informatie naar de rechtbank te sturen. U mag dan ook geen nieuwe redenen voor uw beroep meer opsturen. Als er beroep wordt ingesteld gaat de rechter een besluit nemen binnen zes maanden. Dit staat allemaal in de Crisis- en herstelwet. Deze wet geldt onder andere als een project gaat over de bouw van meer dan 11 woningen.

 

U kunt de rechter vragen om te beoordelen dat de besluiten nog niet gaan gelden

Dit heet een ‘voorlopige voorziening’. Normaal gaan de besluiten gelden meteen na 3 september 2019. Het is dan mogelijk dat er bijvoorbeeld een vergunning wordt afgegeven, die past in de regels van dit wijzigingsplan, terwijl de rechter de besluiten nog niet heeft beoordeeld. Wilt u niet dat de besluiten meteen gaan gelden? En is het nodig dat de rechter daar snel een besluit over neemt (onverwijlde spoed)? Vraag dan voor 3 september de rechter om een voorlopige voorziening. U mag alleen om een voorlopige voorziening vragen als u ook beroep heeft ingesteld. U kunt de rechter per brief vragen om een voorlopige voorziening. Stuur deze brief naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE.