Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 178866Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit aanlijngebied honden Udenoord, Bedaf, Slabroek

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat:

  • 1.

    Loslopende honden de aanwezige grote grazers kunnen verontrusten waardoor de veiligheid van bezoekers in het geding komt,

  • 2.

    Met zekere regelmaat jonge reeën worden aangevallen door loslopende honden, nesten van broedvogels die broeden op m.n. het heideveld worden beschadigd en ook de fauna in poelen door loslopende honden wordt verstoord;

gelet op art 2:57 eerste lid sub b APV;

 

gelezen het collegeadvies d.d. 9 juli 2019;

besluit

 

vast te stellen “het uitlaatregiem voor honden Udenoord, Slabroek en Bedaf”.

Het gebied Udenoord, Slabroek en Bedaf zoals aangegeven op bijgevoegde tekening aan te wijzen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is de hond te laten verblijven of te laten lopen,

 

Dat dit verbod niet geldt indien de hond is aangelijnd,

 

Dat dit verbod niet geldt voor de gebieden die aangewezen zijn als hondenuitlaat gebied, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening d.d. 4-7-2019,

 

Uden, 9 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers