Gemeenteblad van Westland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandGemeenteblad 2019, 178824VerordeningenWijziging Verordening jeugdhulp gemeente Westland

De raad van de gemeente Westland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019 met de volgende bijlage(n):

 

  • Advies ASDW (19-0106548)

  • Reactie college op advies ASDW (19-0107038)

  • Verordening jeugdhulp (14-0437848) 

gezien het advies van de adviesraad sociaal domein van 29 maart 2019;

 

gehoord het advies van de commissie MO van 24 juni 2019 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

 

besluit:

Artikel l toevoegen nieuw artikel 11a Toezicht

 

Artikel 11a Toezicht

 

Het college wijst toezichthouders aan die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de wet, waaronder de bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en (onterecht) niet-gebruik van deze wet.

Artikel ll toevoegen toelichting nieuw artikel 11a Toezicht

 

Artikel 11a Toezicht

 

De Jeugdwet kent geen wettelijke verplichting om een toezichthouder aan te wijzen, maar sluit de mogelijkheid van het aanwijzen van toezichthouders niet uit. Met deze bepaling in de verordening wordt een grondslag geboden om toezichthouders aan te kunnen wijzen. De aan te wijzen toezichthouders handelen op basis van de bestuursrechtelijke bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. Het toezicht betreft de uitvoering van de wet (de rechtmatigheid). Het toezicht op de kwaliteit is belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ).

Artikel lll inwerkingtreding

 

Deze toevoeging treedt in werking de dag volgende op die van haar bekendmaking.  

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 9 juli 2019,

de griffier,

A.P.M.A.F. Bergmans

de voorzitter,

B.R. Arends