Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Veere 2019

 

Op 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Veere een aantal wijzigingen van de Algemene Plaatselijke verordening Veere 2019 vastgesteld.

 

De volgende artikelen zijn gewijzigd:

 

Artikel 2.10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als dat gebruik:

a. schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of

b. niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

2. In afwijking van het eerste lid is het verboden zonder vergunning de weg of een weggedeelte te gebruiken voor:

a. het plaatsen van uitstallingen en bouwobjecten

b. het plaatsen van reclameborden;

c. plaatsen van bewegwijzering, die niet voldoet aan de nota toeristische bewegwijzering.

Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen over uitstallingen, reclameborden en objectbewegwijzering.

3. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het gebruik dat in lid 1 bedoeld is, voor zover dit een activiteit betreft zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder j of onder k, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

4. Het verbod dat genoemd is in lid 1 geldt niet voor:

a. evenementen zoals bedoeld in artikel 2.24;

b. terrassen zoals bedoeld in artikel 2.28 lid 4;

c. standplaatsen zoals bedoeld in artikel 5.19.

5. Het verbod dat genoemd is in lid 1 van dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet of het Provinciaal wegenreglement.

6. Het in het tweede lid opgenomen verbod geldt niet voor door het college aangewezen gevallen, mits de door het college te stellen nadere regels worden nageleefd.

 

 

Artikel 4.9a verbod oplaten ballonnen

1. Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, op te laten.

2. Onder een ballon wordt ook verstaan: een herdenkingsballon, vuurballon, geluksballon, wensballon, papierballon, dan wel een voorwerp dat door middel van open vuur, helium of andere gassen en zonder sturing wegdrijft.

 

Artikel 6.1 Strafbepaling

1. Overtredingen van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de daarbij op de grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie: artikelen 2:1, 2:3, 2:9, 2;10, 2:11,2:12, 2:18, 2:25, 2:28, 2:29, 2:31, 2:32, 2:38, 2:41, 2;43, 2:44, 2:45, 2;46, 2:48, 2:49, 2;53, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:62, 2:63, 2:64, 2:72, 2:73, 2:74, 2:75, 2:76, 2:77, 3:4, 3:6, 3:9. 3:10, 3:11, 3:18, 3:21, 3:26, 4:3, 4:5, 4:6, 4:8, 4.9a, 4:13, 4:14, 4:15; 4:18, 5:12; 5:13, 5:15, 5:16, 5:18, 5:19; 5:22, 5:23; 5:26; 5:27, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31, 5:31, 5:31:1, 5:31:2, 5:32, 5:33, 5:34, 5:38, 5:39, 5:40, 5:41, 5:42, 5:43, 5:44, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48, 5:49, 5;50, 5:51, 5:52, 5.53 en 5.54.

2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie:

artikelen: 2:42, 2:47; 2:50, 2:65; 5:2, 5:3, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:11, 5:24, 5:25, 5:37.

3. In afwijking van lid 1 en 2 is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10, lid 5, 2:11, lid 2, [2:12, lid 1,] en 4:11, lid 1.

 

Ter inzage

Stukken die ter inzage liggen, kunt u tot 6 weken na de tussen haakjes staande datum inzien bij de centrale Publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 te Domburg.

 

De openingstijden van de balie zijn:

maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

 

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis, wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 8.00 uur ’s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

 

 

Naar boven