Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2019, 17807Overige besluiten van algemene strekkingBESLUIT PILOT VERLAATJES 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt het volgende bekend.

De burgemeester van Eindhoven heeft op 18 december 2018 het volgende besloten.

De burgemeester heeft daarbij gelet op de artikelen 1:3, 4:81 en 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 1:3, tweede lid, 1:4 en 2:29, vierde lid, van de APV Eindhoven;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op 18 april 2016 heeft besloten de raad een pilot voor te stellen over verlaatjes (verruiming openingstijden). Dit vloeide voort uit het Horecabeleidsplan „Kennis maken met een gastvrije stad”, dat in maart 2014 is vastgesteld. De raad heeft het voorstel op 21 maart 2017 besproken. Hij heeft vervolgens – gezien dat voorstel en gelet op de nadere toelichting van 31 januari 2017 en op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 14 maart 2017 – een besluit genomen. Dit luidt dat onder voorwaarden een pilot verlaatjes wordt ingevoerd, die binnen een jaar na inwerkingtreding per gebied wordt geëvalueerd en waarover de raad een voorstel wordt gedaan. Tegen deze achtergrond was het wenselijk een dergelijke pilot in te voeren. Dit is per 20 juni 2017 gebeurd met het Besluit pilot verlaatjes 2017 (Gemeenteblad 2017, nr. 46) op het Stationsplein en de Dommelstraat en op de Markt. Dit is geëvalueerd en dit pilot voor dit gebied is voor onbepaalde tijd bestendigd. De pilot resulteerde in een – afgezet tegen het aantal mogelijke aanvragen – beperkt aantal aanvragen. De gehonoreerde aanvragen leidden niet tot problemen in verband met veiligheid, overlast of anderszins.

Omdat het ging om een beperkt gebied, is het wenselijk deze pilot uit te breiden. Over deze uitbreiding is raadscommissie gehoord. In de driehoek van 10 december 2018 heeft de politie de afspraak bevestigd om de inzet van de tien tijdelijke verlaatjes per jaar te bestendigen en gedurende een periode van 1 jaar uit te breiden naar het centrum en Strijp S. De politie stelt hierbij de voorwaarde dat een noodstop is ingebouwd.

De belangen van de openbare orde en bescherming van de (woon- en leef) omgeving worden hierbij meegewogen. Dit ook gelet op nachtrust, veilig uitgaan en bewonersbelangen. Via de gemeentelijke website valt aan iedereen inzichtelijk te maken aan welke inrichtingen in het kader van deze pilot een ontheffing is verleend.

Artikel 1 Pilot verlaatjes 2018

 • 1.

  Er is een pilot verlaatjes, waarbij de burgemeester een incidentele ontheffing kan verlenen van het verbod een openbare inrichting geopend te hebben of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na het sluitingsuur dat staat vermeld in artikel 2:29 van de APV Eindhoven.

 • 2.

  Ontheffing wordt slechts verleend aan een inrichting die (mede) is gelegen op Strijp S of in het centrum zoals omschreven in artikel 2:29, tweede lid, van de APV Eindhoven, met uitzondering van het Stationsplein, Dommelstraat en Markt. .

 • 3.

  Indien een aanvraag wordt ingediend minder dan zes weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan de burgemeester besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 4.

  De burgemeester verleent, in het kader van deze pilot, per inrichting hoogstens tien ontheffingen per jaar. De burgemeester weigert een daaropvolgende aanvraag voor dezelfde inrichting in het belang van de openbare orde en/of het (woon- en leef)milieu.

 • 5.

  De burgemeester verleent geen ontheffing voor:

  • a.

   een inrichting waarvan de exploitatietijden zijn beperkt door een bestuurlijke maatregel;

  • b.

   een inrichting waarvan klachten aannemelijk zijn in of rondom de inrichting over verstoring van de openbare orde en/of onveilige situaties;

  • c.

   een inrichting die een coffeeshop, seksinrichting of speel(automaten)hal is;

  • d.

   een dag die op grond van artikel 4:2 van de APV Eindhoven geldt als collectieve festiviteit;

  • e.

   een dag waarop naar zijn oordeel de politie met redelijkerwijs in te zetten capaciteit de openbare orde onvoldoende kan garanderen. De burgemeester kan in dat belang ook een aanvraag weigeren, indien voor die dag al voor een andere inrichting een aanvraag is gehonoreerd; indien meerdere aanvragen nog niet tot een beslissing hebben geleid, worden zij in dat geval op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

 

Artikel 2 Pilotvoorschriften of -beperkingen

Aan de ontheffing in het kader van deze pilot verbindt de burgemeester de volgende voorschriften of beperkingen:

 • a.

  de exploitant is in het bezit van een geldige exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de APV Eindhoven en/of een geldige vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet;

 • b.

  in geval van een inrichting waarvoor een vergunning geldt op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet: er worden geen bezoekers binnengelaten tussen 04.00 uur en 08.00 uur op zaterdag en op zondag en tussen 02.00 uur en 08.00 uur op de andere dagen van de week;

 • c.

  er verblijven in de inrichting gedurende de uren dat de ontheffing geldt geen bezoekers die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en zij moetenbuiten zijn op het moment dat de ontheffing ingaat;

 • d.

  de ontheffing geldt niet voor het bij de inrichting behorende terras.

 

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  De directieraad, het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise en de hoofden van de afdelingen binnen deze sector krijgen mandaat om in het kader van deze pilot uitvoering te geven aan artikel 2:29, vierde lid, van de APV Eindhoven. Zij moeten hierbij de geldende algemene bepalingen uit het mandaatbesluit in acht nemen.

 • 2.

  Dit besluit laat de ontheffingsbevoegdheid van de burgemeester in overige gevallen onverlet.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en geldt één jaar.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Besluit pilot verlaatjes 2018.

 

 

Eindhoven, .

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris