Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 177078Beschikkingen | afhandelingBesluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

 

Adres

Omschrijving voorgenomen activiteit

Zuidlangeweg 1b in Oudemolen

 

In melkveehouderij een aantal wijzigingen in de stallen aanbrengen en de veebezetting wijzigen.

 

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage bij de gemeente Moerdijk.

 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hieropvolgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.