Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 177035Beschikkingen | afhandelingAdresbesluit nr. 433 Vernummering Remiseweg 5, burgemeester en wethouders gemeente Nieuwegein;

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat zij op 15 juli 2019 hebben besloten dat, op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen), het adres van het pand kadastraal gelegen Jutphaas G 1021,

Remiseweg 1A wordt vernummerd naar Remiseweg 5

Inzagetermijn

Vanaf 17 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 ligt het besluit nr. 432 ter inzage bij de receptie van de stadswinkel van het Stadshuis van de gemeente Nieuwegein.

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij u, door dit besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein.

Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a. De naam en het adres van de indiener;

b. De dagtekening;

c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. De gronden van het bezwaar (de motivering).