Gemeenteblad van Bloemendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalGemeenteblad 2019, 176756Beschikkingen | afhandelingVerlening ontheffing recreatief nachtverblijf

Op 11 juli is, op grond van artikel 4.30 van de Algemene plaatselijke verordening (APV), een ontheffing verleend ten behoeve van recreatief nachtverblijf tijdens een jeugdhockeykamp op het terrein van MHC HBS in Bloemendaal gelegen aan de Bergweg 1a in Bloemendaal van 12 tot 15 augustus.

U kunt bezwaar maken tegen ons besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

In uw bezwaar zet u in elk geval:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u uw bezwaar schrijft;

  • Een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (stuur ook een kopie mee van het besluit);

  • De reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;

  • Uw handtekening.

U stuurt de brief met uw bezwaar op tijd naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 201, 2050 AE Overveen. Indien het een bevoegdheid van de burgemeester betreft stuurt u uw bezwaar naar alleen de burgemeester.

Ook kan de indiener van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening, zoals schorsing, aanvragen

Dit doet u dan bij de rechtbank in Haarlem. De rechter beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). De precieze voorwaarden en kosten hiervoor leest u op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

  • Per post: Rechtbank Noord-Holland Sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

  • Digitaal: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

    U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website.

Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaar mee.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Inwoners, Ondernemers & Vergunningen, via telefoonnummer14023.