Gemeenteblad van Halderberge

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeGemeenteblad 2019, 174638VerordeningenEerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

 

 

B E S L U I T :

 

 

de eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019 vast te stellen.

 

 

 

Artikel I

De Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Aan artikel 1 Begripsomschrijving wordt na milieubeheer toegevoegd: grondstoffencentrum: het grondstoffencentrum van SAVER N.V. gelegen aan de Vaartkant 3 te Roosendaal.

 

 • B.

  In artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief, tweede lid onder c wordt “milieustraat” vervangen door “grondstoffencentrum” en wordt “de hoofdstuk 3” vervangen door “de hoofdstukken 3 en 4”.

 

 • C.

  In artikel 7 Wijze van heffing, tweede lid wordt “hoofdstuk 3” vervangen door “hoofdstukken 3 en 4”.

 

 • D.

  In de Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019 wordt Hoofdstuk 3 Tarieven milieustraat, op afroep inzamelen, incidentele dienstverlening afvalstoffenheffing vervangen door:

 

Hoofdstuk 3 Tarieven grof huishoudelijk afval

 

3.1

Het tarief voor het op afroep inzamelen van grof huishoudelijk afval (maximaal 2 m³) bedraagt:

 

3.1.1

per aanvraag:

€ 10,00

3.1.2

Het onder 3.1.1 genoemde bedrag wordt verhoogd:

 

 

 • voor het ophalen van grof huishoudelijk afval (restafval, zijnde geen bouw- of sloopafval) per m³ of gedeelte daarvan met

€ 15,00

 

 • voor het ophalen van snoeihout per m³ of gedeelte daarvan met

€ 5,00

 

 • voor het ophalen van puin, bouw- of sloopafval per m³ of gedeelte daarvan met

€ 40,00

3.2.

 • Indien het grof huishoudelijk afval binnen 3 werkdagen na de melding door Saver opgehaald moet worden, worden extra voorrijkosten gerekend. De kosten hiervan bedragen

€ 25,00

 

E. In de Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019 wordt na Hoofdstuk 3 als bedoeld onder Artikel I, D toegevoegd:

 

Hoofdstuk 4 Tarieven grondstoffencentrum

 

4.1

Voor het gescheiden achterlaten op het grondstoffencentrum van in ieder geval tuinafval, A-hout (onbehandeld) B-hout (geverfd-gelakt-verlijmd), C-hout (geïmpregneerd), metaal, papier en karton, puin, grond, graszoden en plaggen, autobanden zonder velg, verpakkingsglas, textiel, klein chemisch afval, harde kunststoffen, kunststofverpakkingsafval en drankkartons, tempex, tapijt en vloerbedekking, gasbeton en gips, dakgrind, matrassen, vlakglas, asbest (in speciaal daarvoor aan te schaffen doorzichtige zakken), kringloopgoederen en wit- en bruingoed is geen belasting verschuldigd.

 

4.2

Voor het achterlaten op het grondstoffencentrum van andere stoffen dan die genoemd zijn in het vorige lid bedraagt het tarief per 2 kilogram of gedeelte daarvan, met een minimum van 2 kilogram

€ 0,48

 

Artikel II Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is de dag van de ingebruikname van het grondstoffencentrum, met dien verstande dat op belastbare feiten gelegen voor de datum van ingang van de heffing “Hoofdstuk 3 Tarieven milieustraat, op afroep inzamelen, incidentele dienstverlening afvalstoffenheffing” zoals luidend voor deze 1e wijziging van toepassing blijft.

 • 3.

  De dag van de ingebruikname als bedoeld in lid 2 wordt door het college bekendgemaakt.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘1e wijziging Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge op 27 juni 2019,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder