Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 17441Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Buiten behandeling gestelde aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het aanleggen van een inrit op de locatie J.D. van der Waalsstraat 33 in Eerbeek

Status: buiten behandeling

Locatie: J.D. van der Waalsstraat 33 in Eerbeek

Voor: het aanleggen van een inrit

Activiteit(en): Inrit/Uitweg

Registratienummer: SXO-2018-1121

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 30 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen