Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 17400Beschikkingen | afhandelingVerleende uitgebreide omgevingsvergunning, brandveilig gebruiken van het pand, Susterderweg 33, Nieuwstadt

Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

  • Op 28 juni 2018 van BijLili, voor het brandveilig gebruiken van het pand aan de Susterderweg 33 te Nieuwstadt.

Zij hebben inmiddels de gevraagde omgevingsvergunning verleend.

Inzage

De aanvraag, de beschikking en alle overige relevante stukken liggen tijdens openingstijden in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van vrijdag 25 januari 2019 gedurende een periode van zes weken (tot en met 7 maart 2019). Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot het secretariaat van de afdeling Leefomgeving.

Beroepschrift indienen

Bent u, als belanghebbende, het oneens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit is de wettelijke termijn. Daarna mag uw beroep niet meer in behandeling worden genomen. Stuur uw beroepschrift naar: Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In uw beroepschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

  • de reden waarom u beroep indient;

  • de datum en uw handtekening.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren heeft gebracht. Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffier van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Echt-Susteren, 24 januari 2019