Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2019, 173994VerordeningenVerordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke werklocaties Cranendonck 2019

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d.16 april 2019

 

B E S L U I T

 

Vast te stellen de Verordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke werklocaties Cranendonck

 

 

Artikel 1 Alleenrecht

De gemeente wil voor de inkoop van diensten met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden voor onbepaalde tijd gebruik maken van de in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een alleenrecht.

Artikel 2 Sociale werkvoorziening

In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat de werkzaamheden middels de in artikel 1 genoemde mogelijkheid kunnen worden gegund aan een sociale werkvoorziening.

Artikel 3 Begrenzen

 • 1.

  Het college heeft de bevoegdheid om de toepassing van het uitsluitend recht als bedoeld in deze verordening te begrenzen in/naar tijd (duur) en geografische omvang.

 •  

 • 2.

  Ter begrenzing van de geografische omvang stelt het college van Burgemeester en wethouders door middel van een aanwijzingsbesluit vast welke sociale werkvoorziening de opdracht gegund gaat krijgen. Deze sociale werkvoorziening is te allen tijde werkzaam in de regio van Cranendonck of heeft een relatie met de sociale werkvoorziening in de regio van Cranendonck.

 •  

 •  

 • 3.

  De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van een overeenkomst waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke marktconforme tarieven en gedurende welke periode de werkzaamheden worden uitgevoerd (begrenzing naar tijd/duur).

 

 • 4.

  Het college van Burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in lid 2 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘ Verordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke werklocaties Cranendonck’ .

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering d.d. 28 mei 2019.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

mr. P.J.F. Bemelmans F.A.P. van Kesse