Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2019, 173080VerordeningenDE EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING ROOSENDAAL 2019

De raad van de gemeente Roosendaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;

gezien het advies van de Commissie van 13 juni 2019;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

BESLUITEN

vast te stellen de eerste wijziging van de verordening afvalstoffenheffing Roosendaal 2019

 

 

 

 

Artikel I

In de Verordening afvalstoffenheffing Roosendaal 2019 wijzigt Artikel 4 Vrijstelling als volgt :

 • A.

  in letter b wordt na restafvalcontainer toegevoegd “van 60 liter”.;

 • B.

  na letter b wordt toegevoegd “c. 120 inworpen in de ondergrondse restafvalcontainer van 30 liter.;

 • C.

  lid 2 vervalt.

Artikel II

In de Tarieventabel afvalstoffenheffing 2019 behorende bij de “Verordening afvalstoffenheffing Roosendaal 2019” wordt:

 

A. Hoofdstuk 3 – Grof huishoudelijk afval vervangen door

 

 

Hoofdstuk 3 - Grof huishoudelijk afval

 

 

3.1

 

Het tarief voor het op afroep inzamelen van grof huishoudelijk afval (maximaal 2 m3) bedraagt:

 

 

3.1.1

 

Per aanvraag

10,00

3.1.2

 

Het onder 3.1.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met:

 

 

 

 

Voor het ophalen van grof huishoudelijk afval (restafval, zijnde geen bouw- of sloopafval) per m3 of gedeelte daarvan

15,00

 

 

Voor het ophalen van snoeihout per m3 of gedeelte daarvan

5,00

 

 

Voor het ophalen van puin, bouw- of sloopafval per m3 of gedeelte daarvan

40,00

3.2

 

Het ophalen van grof huishoudelijk afval wordt door Saver ingepland. Indien het grof huishoudelijk afval binnen 3 werkdagen na de melding opgehaald dient te worden worden er extra voorrijkosten gerekend. De kosten hiervan bedragen:

25,00

 

B. Hoofdstuk 4 – Tarief milieustraat vervangen door:

 

Hoofdstuk 4 – Tarief grondstoffencentrum

 

4.1

Voor het gescheiden achterlaten, op het grondstoffencentrum gelegen aan de Vaartkant 3 te Roosendaal, van in ieder geval tuinafval, graszoden en plaggen, B-hout, C-hout, metaal, papier en karton, puin, grond, autobanden zonder velg, verpakkingsglas, textiel, klein chemisch afval, harde kunststoffen, kunststofverpakkingsafval en drankkartons, tempex, tapijt en vloerbedekking, gasbeton en gips, dakgrind, matrassen, vlakglas, asbest (in speciaal daarvoor aan te schaffen doorzichtige zakken), kringloopgoederen en wit- en bruingoed is geen belasting verschuldigd.

gratis

4.2

Voor het achterlaten op het grondstoffencentrum gelegen aan de Vaartkant 3 te Roosendaal van andere stoffen dan die genoemd in het vorige lid bedraagt het tarief per 2 kilo of gedeelte daarvan met een minimum van 2 kilo (€ 0,48).

€ 0,48

 

Artikel III Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is voor Artikel I, onderdeel C en Artikel II de dag van de ingebruikname van het grondstoffencentrum gelegen aan de Vaartkant 3 te Roosendaal voor de inzameling van afval door de gemeente Roosendaal met dien verstande dat op belastbare feiten gelegen voor de datum van ingang van de heffing het artikel 4, lid 2, “Hoofdstuk 3 Grof - huishoudelijk afval” en “Hoofdstuk 4 -Tarief milieustraat” zoals luidend voor deze 1e wijziging van toepassing blijven.

 • 3.

  De dag van de ingebruikname wordt door het college bekendgemaakt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is voor Artikel I, de onderdelen A en B, 1 januari 2019.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als 1e wijziging Verordening afvalstoffenheffing Roosendaal 2019.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2019,

De griffier, De voorzitter,