Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2019, 173055VerordeningenWijziging Uitvoeringsbesluit algemene subsidieverordening Coevorden (2e wijziging)

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, team Economie & Leefbaarheid d.d. 3 juli 2019;

overwegende, dat:

- de subsidieregelingen Coevorden verbindt en Stimuleringsfonds leefbaarheid per 1 januari 2019 zijn vervallen en het in aanloop naar de vaststelling van een nieuwe subsidieregeling het gewenst en noodzakelijk is om tussentijds een regeling vast te stellen;

- de subsidieregeling belangenbehartiging wijziging behoeft voor zover het de indeling van de stad Coevorden betreft;

- gelet op artikel 3 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019;

- het derhalve noodzakelijk is om het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden te wijzigen;

 

besluit:

 

het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden te wijzigen (2e wijziging) en aan hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 met de navolgende tekst in te voegen.

 

 

 

 

Artikel I

 

Paragraaf 4.2 Stimuleringsfonds leefbaarheid 2019

 

Artikel 4.2.1. Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

•Leefbaarheid: Beleving van de kwaliteit van de dagelijkse woonomgeving door inwoners;

•Verbinding: Proces waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer zelf of met elkaar de regie nemen bij het oplossen van maatschappelijke kwesties en daarbij samenwerken met de gemeente;

•dorps- en wijkbudget: Subsidie om dorpen of wijken de ruimte te geven om naar eigen inzicht activiteiten en/of projecten te ondersteunen die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in het algemeen;

•College: Het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 4.2.2 Reikwijdte

Het college kan subsidie verlenen voor activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid en verbinding in een dorp of wijk in de gemeente Coevorden.

Het college verstrekt uitsluitend een subsidie aan groepen inwoners en rechtspersonen gevestigd in de gemeente Coevorden.

 

Artikel 4.2.3 Subsidieplafond

 • 1.

  Indien het college een subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 3, lid 4 van de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019 heeft vastgesteld, gelden de volgende verdeelregels:

  • a.

   burgemeester en wethouders verlenen de subsidie op basis van volgorde ontvangst van een ontvankelijke subsidieaanvraag tot maximaal het subsidieplafond is bereikt;

  • b.

   indien ontvankelijke subsidieaanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, door het verstrekken van subsidie het subsidieplafond overschrijden, dan bepalen burgemeester en wethouders de onderlinge rangschikking van die aanvragen door middel van loting;

  • c.

   indien na sluitingsdatum voor het indienen van een wijk- en dorpsbudget blijkt dat het subsidieplafond wijk- en dorpsbudgetten wordt onderschreden, wordt het subsidieplafond projectsubsidie, na het onherroepelijk zijn van afgegeven beschikkingen wijk- en dorpsbudgetten, verhoogd met de som van de onderschrijding.

Artikel 4.2.4 Aanvraag wijk- of dorpsbudget

 • 1.

  Het college stelt het subsidieaanvraagformulier ‘Wijk- en dorpsbudget Stimuleringsfonds leefbaarheid 2019 e.v.’ vast;

 • 2.

  De aanvrager vraagt de subsidie middels het subsidieaanvraagformulier ‘Wijk- en dorpsbudget Stimuleringsfonds leefbaarheid 2019 e.v.’ aan;

 • 3.

  Het college verstrekt per dorp of wijk maximaal één keer per jaar een wijk- of dorpsbudget;

 • 4.

  Iedere vereniging of stichting kan met goedkeuring van de betreffende vereniging van plaatselijk belang, dorpsbelang, wijkvereniging of wijkteam danwel wijkplatform een wijk- of dorpsbudget aanvragen;

 • 5.

  Per wijk of dorp is € 20 per inwoner beschikbaar met een maximum van € 20.000.

 • 6.

  Een aanvrager dient een subsidieaanvraag wijk- of dorpsbudget in voor:

  • a.

   1 oktober 2019 voor het jaar 2019;

  • b.

   en voor 1 maart van de daaropvolgende jaren, waarvoor een wijk- of dorpsbudget wordt aangevraagd.

 

Artikel 4.2.5 Aanvraag projectsubsidie

 • 1.

  Het college stelt het subsidieaanvraagformulier ‘Projectsubsidie Stimuleringsfonds leefbaarheid 2019 e.v.’ vast;

 • 2.

  De aanvrager vraagt de subsidie middels het subsidieaanvraagformulier ‘Projectsubsidie Stimuleringsfonds leefbaarheid 2019 e.v.’ aan;

 • 3.

  Iedere vereniging of stichting kan met goedkeuring van de betreffende vereniging van plaatselijk belang, dorpsbelang, wijkvereniging of wijkteam danwel wijkplatform een projectsubsidie aanvragen voor initiatieven ten behoeve van leefbaarheid en verbinding als bedoeld in artikel 4.2.1;

 • 4.

  Per dorp of wijk kunnen aanvragers maximaal twee subsidieaanvragen indienen.

 • 5.

  De subsidie bedraagt maximaal € 20.000;

 • 6.

  De aanvrager dekt minimaal 25% van de subsidiabele kosten uit bijdragen van derden, eigen middelen of zelfwerkzaamheid;

 • 7.

  Het college berekent de inzet zelfwerkzaamheid op basis van een uurtarief van € 25.

 

Artikel 4.2.6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen de kosten in aanmerking:

  • a.

   die resteren na aftrek van de bijdragen van derden, eigen middelen of zelfwerkzaamheid, en die direct samenhangen met de uitvoering van de subsidiabele activiteit;

  • b.

   de naar het oordeel van het college noodzakelijke voorbereidingskosten van de activiteit, zoals secretariaat, administratie en onderzoek, voor zover deze kosten niet worden gesubsidieerd vanuit een andere gemeentelijke subsidieregeling;

  • c.

   de kosten van publiciteit voor de activiteit;

  • d.

   bijzondere huisvestingskosten die voor de activiteit noodzakelijk zijn.

 • 2.

  De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   de kosten van begeleidende/ondersteunende organisaties voor zover die reeds door het college worden gesubsidieerd vanuit een boekjaarsubsidie.

 

Artikel 4.2.7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Coevorden 2019 en onverminderd de uitkomsten van het advies van de vakjury, als bedoeld in artikel 4.2.8, kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag betrekking heeft op commerciële, religieuze of politieke activiteiten, dan wel activiteiten met een winstoogmerk;

 • b.

  de activiteit een niet openbaar toegankelijke activiteit betreft;

 • c.

  de activiteit gelijk is aan of vergelijkbaar is met activiteiten waarvoor het college ook op grond van een andere regeling subsidie kan verstrekken;

 • d.

  de aanvrager het beheer en onderhoud voortvloeiend uit de te subsidiëren activiteit niet kan waarborgen;

 • e.

  het aannemelijk is dat de activiteit leidt tot een lastenverzwaring voor de gemeente in het algemeen en in het bijzonder voor beheer, onderhoud of instandhouding van eigendommen van de gemeente;

 • f.

  de activiteiten, waarvoor subsidie is aangevraagd, in uitvoering zijn of zijn uitgevoerd;

 • g.

  de aanvraag niet tijdig is ingediend;

 • h.

  de vakjury, zoals bedoeld in artikel 4.2.8, een negatief advies uitbrengt over de ingediende subsidieaanvraag.

 

Artikel 4.2.8 Advies vakjury

 • 1.

  Het college benoemt een vakjury bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.

 • 2.

  De vakjury adviseert het college over de ingediende aanvragen.

 • 3.

  De vakjury betrekt in haar advies de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   het initiatief moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid of sociale verbinding van de wijk of het dorp;

  • b.

   de aanvraag moet ten goede komen aan een groep inwoners en niet aan een individueel belang;

  • c.

   inwoners zijn zelf leidend bij de uitvoering (van inwoners voor inwoners);

  • d.

   inwoners leveren een substantiële en aantoonbare bijdrage aan het realiseren van het initiatief of verrichten een andere inspanning die bijdraagt aan een leefbare wijk of dorp;

  • e.

   bevordert de activiteit de samenwerking tussen mensen of organisaties in het dorp of de wijk dan wel in een bepaald gebied van de gemeente;

  • f.

   de mate waarin aan een initiatief een sociale activiteit is verbonden;

  • g.

   de mate waarin het initiatief draagvlak heeft, waarbij geldt dat naar mate een hoger subsidiebedrag wordt verleend een groter gewicht wordt toegekend aan het draagvlak van de activiteiten in de lokale samenleving;

  • h.

   de mate van efficiënte besteding van algemene middelen, waarbij het gaat om de verhouding tussen de kosten van de aanvraag, de te verrichten activiteiten en de daaruit voortvloeiende resultaten;

  • i.

   het maatschappelijk effect van de te subsidiëren activiteit.

 • 4.

  Het college stelt de aanvraag binnen twee weken na ontvangst in handen van de vakjury.

 • 5.

  De vakjury brengt haar advies uit binnen vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag.

 

Artikel 4.2.9 Beslistermijn subsidieverlening

Het college beslist binnen acht weken op een volledige aanvraag. Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste vier weken verdagen.

 

Artikel II

 

Artikel 6.1.3 wordt gewijzigd als volgt:

 

Bestaande tekst

 

Artikel 6.1.3  Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie van plaatselijk belang die blijkens haar activiteiten de algemene belangen van de kern behartigt en breed geworteld is binnen de kern.

 

 

 

Nieuwe tekst

 

Artikel 6.1.3  Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

een organisatie van plaatselijk belang die blijkens haar activiteiten de algemene belangen van de kern behartigt en breed geworteld is binnen de kern, waarbij de stad Coevorden verdeeld is als volgt:

 • Coevorden Noord-West: Tuindorp; Lootuinen; Poppenhare; Binnenvree;

 • Coevorden Zuid -Oost: Buitenvree; Ossehaar; Klinkenvlier; Pikveld ; Heege; Vosmaten

 • Coevorden Zuid-West: Klooster, industriegebieden; centrum; Ballast.

 

 

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Coevorden op 3 juli 2019

, burgemeester , secretaris

B.J. Bouwmeester B.M. de Vries