Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Gennep

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 16 april 2019;

 

Besluit:

Vast te stellen het Integraal Handhavingsbeleid gemeente Gennep

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Naar boven