Hoofdstuk 29 Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Gemeente Zwolle, bekendmaking wijziging Algemene Subsidie Verordening, hoofdstuk 29 Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

De Raad van de gemeente Zwolle besluit vast te stellen de deelverordening Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle, als onderdeel van de Algemene Subsidie Verordening. Deze deelverordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

ROUTE 1 CO-CREATIE

 

 

Inleiding

De Human Capital Agenda Regio Zwolle heeft als doel dat mensen zich verder kunnen ontwikkelen en dat kennisinstellingen en bedrijven het beste uit mensen halen, ten behoeve van versterking economische kracht en ondernemerschap. Het is een integrale agenda gericht op beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van mensen. Onderdeel van deze agenda is het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Met dit fonds beogen we het stimuleren van Human Capital investeringen in de Regio Zwolle. Het fonds is gevuld met publieke middelen en is bedoeld voor co-financiering van scholing en ontwikkeling van mensen op of naar de arbeidsmarkt.

Deze verordening geeft de richtlijnen en criteria voor de inzet van dit fonds.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  Human Capital Agenda (hierna: HCA): regionaal programma waarbinnen overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, vakbewegingen en het UWV werkbedrijf hun krachten bundelen ten behoeve van een goed werkende arbeidsmarkt, waarbij beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit sleutelwoorden zijn.

 • b.

  Beschikbaarheid: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen: voldoende arbeidskrachten, antwoord op tekort- en groeisectoren nu en op middellange termijn. Van onderwijs naar werk.

 • c.

  Wendbaarheid: investeren in een leven lang ontwikkelen. Van werk naar werk.

 • d.

  Inclusiviteit: Iedereen doet mee: elk talent telt en krijgt ruimte om zich te ontwikkelen. Van werkloosheid of kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk.

 • e.

  Regio Zwolle: licht bestuurlijke samenwerking van ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden. De omvang van het samenwerkingsverband voor het Ontwikkelfonds betreft gemeenten die een bijdrage leveren aan de HCA en is te vinden op www.regiozwolle.info

 • f.

  Sectoraanpak/actietafel: Een aanpak die past binnen de HCA en gekoppeld is aan een samenwerkingsverband in een kansrijke sector, zoals bepaald in het Dagelijks Bestuur HCA

 • g.

  Regionaal Ontwikkelfonds (hierna: Ontwikkelfonds): Dit fonds heeft als doel om Human Capital investeringen te stimuleren in de Regio Zwolle. Het fonds is gevuld met publieke middelen en is bedoeld voor co-financiering van scholing en ontwikkeling van mensen op of naar de arbeidsmarkt.

 • h.

  Erkende onderwijsinstelling en/of opleiding: een onderwijsinstelling of opleiding die op één van de drie lijsten van het ministerie van OCW voorkomt met register opleidingen mbo/ hoger onderwijs en/of een Cedeo-, NRTO- of CRKBO-erkenning heeft. Het college kan andere branchespecifieke certificeringen van opleidingen toestaan.

 • i.

  Dagelijks bestuur HCA: Het Dagelijks bestuur HCA bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van leden van de Tafel van de Regio Zwolle. De Tafel van de Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, Provincie, onderwijsinstellingen en sociale partners uit de Regio Zwolle

 • j.

  Regiodeal: Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken

 • k.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle

Artikel 2 Subsidiedoel

 • 1.

  Het Ontwikkelfonds is één van de regionale instrumenten binnen de Human Capital Agenda en heeft als doel verbinding tussen een sociale en economische agenda te realiseren. Dit gebeurt door het opleiden en ontwikkelen van werkgevers, werknemers en werkzoekenden centraal te stellen.

 • 2.

  Met deze subsidieverordening wordt beoogd de extra investeringen in opleiding en scholing van bedrijven werknemers en werkzoekenden en voor specifieke doelgroepen te stimuleren door middel van het verstrekken van een subsidie in de vorm van cofinanciering.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Een aanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, fysiek gevestigd in de regio Zwolle die als penvoerder optreedt voor een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen, bestaande uit:

 • 1.

  twee of meer bedrijven, maatschappelijke organisaties of uitvoeringsorganisaties, of

 • 2.

  één of meer bedrijven met één of meer uitkeringsinstanties, brancheorganisaties of fondsen van werkgevers en werknemers, of

 • 3.

  één of meer bedrijven met één of meer scholen of erkende opleidingsinstituten.

Artikel 4 Subsidiecriteria

Een subsidie kan slechts worden verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • 1.

  Het plan waarvoor subsidie wordt aangevraagd draagt bij aan de doelstellingen van de Human Capital Agenda, beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit en daarmee aan een goed werkende arbeidsmarkt. Daarnaast moeten aanvragen gelieerd zijn aan een sectoraanpak of actietafel.

 • 2.

  Het plan waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet extra investeringen in opleiding en scholing betreffen. De aanvrager moet in de aanvraag aantoonbaar maken waaruit blijkt dat sprake is van extra inzet of opbrengsten. Dit kan door bijvoorbeeld:

 • 0-meting van ongewijzigd beleid (zonder dat er sprake is van interventie via middelen ontwikkelfonds). Alleen addionele prestaties komen in aanmerking voor subsidie.

 • cumulatief rekenmodel waarbij inzet van co-financiering (subsidie) vanuit Ontwikkelfonds leidt tot evenredige hogere prestaties. Alleen deze evenredige hogere prestaties komen in aanmerking voor co-fininanciering (subsidie).

 • 3.

  Het plan waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet doeltreffend en effectief zijn en gerealiseerd kunnen worden. Uit het plan moet blijken dat het aannemelijk is dat het beoogde resultaat zal worden bereikt. Aanvragende partijen moeten beschikken over voldoende, adequate uitvoerings- en doorzettingskracht. Dit moet blijken uit:

 • a.

  de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de Human Capital Agenda.

 • b.

  het plan beschrijft welke concrete acties of interventies uitgevoerd gaan worden en hoe deze worden gemonitord.

 • c.

  de doelen en prestaties in het plan zijn meetbaar en er wordt beschreven op welke manier deze gemeten gaan worden.

 • 4.

  Het gevraagde subsidiebedrag moet in verhouding staan tot de activiteit of interventie en de beoogde opbrengsten of resultaten. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een redelijke verhouding tussen de activiteiten, doelen en de hoogte van de gevraagde subsidie.

 • 5.

  Het college kan nadere regels vaststellen ten aanzien van de criteria en uitvoering van deze subsidieverordening.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1.

  Het maximaal beschikbare subsidiebedrag per aanvraag is € 100.000,-

 • 2.

  De gevraagde subsidie is een bijdrage aan het plan en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn:

 • a.

  kosten van scholing en

 • b.

  kosten van begeleiding (met betrekking tot aanpak in het kader van inclusiviteit) gemaakt door derden

 • 2.

  Niet-subsidiabele kosten zijn: interne loonkosten en kosten overhead.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college weigert de subsidie indien:

 • 1.

  De aanvraag betrekking heeft op regulier bekostigd onderwijs.

 • 2.

  De aanvrager voor de activiteit(en) al een subsidie ontvangt van een gemeente of Provincie in de Regio Zwolle.

 • 3.

  Het project al vanuit een andere Regiodeal of Human Capital Agenda wordt gesubsidieerd.

 • 4.

  Er andere voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn, zoals studiefinanciering, volledige bijdrage uit O&O Fonds, scholingsbijdrage van UWV.

Artikel 8 Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks de indieningsdata voor de subsidieaanvragen vast.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag moet voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend. Dat betekent dat activiteiten nog niet zijn gestart en kosten die reeds voor het indienen van de aanvraag zijn gemaakt niet subsidiabel zijn.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  een activiteitenplan met daarin een beschrijving waaruit blijkt op welke manier de subsidieaanvraag een bijdrage levert aan de in artikel 4 van deze verordening genoemde criteria. De verwachte resultaten zijn in volume en/of kwalitatieve termen gedefinieerd. Transparant is wat de beoogde resultaten zonder en met de gevraagde cofinancieringsubsidie zijn. Helder moet worden wat de alternatieven zijn, indien de cofinanciering niet of voor een kleiner percentage plaats vindt.

 • c.

  een sluitende begroting in een door het college vastgesteld format, met onderbouwing, die aansluit bij het activiteitenplan. De begroting geeft inzicht in de gevraagde cofinanciering en de (eigen) investeringen.

 • d.

  een beschrijving van de participerende aanvragers en eventuele andere betrokken partijen waaronder een erkende opleider (zie ministerie OCW: lijsten met erkende opleiders), inclusief een beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden.

 • e.

  uit de subsidieaanvraag moet blijken dat alle partijen waaruit het samenwerkingsverband bestaat de aanvraag onderschrijven.

Artikel 9 Vaststelling subsidieplafond

1. Het college stelt jaarlijks het bedrag vast dat ten hoogste beschikbaar is voor de subsidieverlening krachtens dit hoofdstuk.

2. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, worden aanvragen onderling gewogen en wordt voorrang verleend aan aanvragen voor omscholing van werkenden, loopbaantrajecten (ketenaanpak) en kwetsbare doelgroepen. Vervolgens krijgen prioriteit: vernieuwende, sociaal-economische en arbeidsmarktrelevante opleidings- en scholingsinspanningen.

Artikel 10 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college neemt binnen 8 weken na het verstrijken van de door het college vastgestelde indieningsdatum een besluit op de subsidieaanvraag.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur van de HCA adviseert het college bij het beoordelen van de subsidieaanvragen.

 • 4.

  Het college beslist op de subsidieaanvraag met inachtneming van het advies van het dagelijks bestuur van de HCA.

 • 5.

  De subsidie wordt verleend voor een periode van maximaal één jaar.

 • 6.

  Een aanvrager kan maximaal één subsidieaanvraag indienen gedurende de looptijd van deze subsidieverordening.

Artikel 11 Aanvraag tot subsidievaststelling

De subsidie moet achteraf worden verantwoord. Dit gaat door middel van het indienen van een aanvraag tot vaststelling.

 • 1.

  Bij de verantwoording van de subsidie moet aangetoond worden hoeveel trajecten geleid hebben tot werk en/of geleid hebben tot ander werk en/of een andere functie.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bestaat uit het door het college vastgestelde aanvraagformulier, een activiteitenverslag en een financieel verslag.

 • 3.

  Bij aanvragen tot subsidievaststelling van een subsidie tot € 40.000,- wordt een goedkeurende verklaring van het bestuur en/of de directie van de aanvrager geleverd.

 • 4.

  Bij aanvragen tot subsidievaststelling van een subsidie hoger dan € 40.000,- gelden de eisen uit artikel 1.22 van de Algemene Subsidie Verordening van de Gemeente Zwolle met betrekking tot het leveren van een accountantsverklaring.

Artikel 12 Evaluatie

 • 1.

  De uitvoering van deze verordening wordt jaarlijks geëvalueerd.

 • 2.

  Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie kan het college nadere regels vaststellen ten aanzien van de uitvoering van deze subsidieverordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling eindigt op 31 december 2023, tenzij de verordening eerder wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Deelverordening subsidie co-creatie HCA.

 

ROUTE 2 VOUCHERREGELING

 

 

Inleiding

De Human Capital Agenda Regio Zwolle heeft als doel dat mensen zich verder kunnen ontwikkelen en dat kennisinstellingen en bedrijven het beste uit mensen halen, ten behoeve van versterking economische kracht en ondernemerschap. Het is een integrale agenda gericht op beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van mensen. Onderdeel van deze agenda is het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Met dit fonds beogen we het stimuleren van Human Capital investeringen in de Regio Zwolle. Het fonds is gevuld met publieke middelen en is bedoeld voor co-financiering van scholing en ontwikkeling van mensen op of naar de arbeidsmarkt.

Deze verordening geeft de richtlijnen en criteria voor de inzet van dit fonds.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  Human Capital Agenda (hierna: HCA): regionaal programma waarbinnen overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, vakbewegingen en het UWV werkbedrijf hun krachten bundelen ten behoeve van een goed werkende arbeidsmarkt, waarbij beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit sleutelwoorden zijn.

 • b.

  Beschikbaarheid: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen: voldoende arbeidskrachten, antwoord op tekort- en groeisectoren nu en op middellange termijn. Van onderwijs naar werk.

 • c.

  Wendbaarheid: investeren in een leven lang ontwikkelen. Van werk naar werk.

 • d.

  Inclusiviteit: Iedereen doet mee: elk talent telt en krijgt ruimte om zich te ontwikkelen. Van werkloosheid of kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk.

 • e.

  Regio Zwolle: licht bestuurlijke samenwerking van ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden. De omvang van het samenwerkingsverband voor het Ontwikkelfonds betreft gemeenten die een bijdrage leveren aan de HCA en is te vinden op www.regiozwolle.info

 • f.

  Sectoraanpak/actietafel: Een aanpak die past binnen de HCA en gekoppeld is aan een samenwerkingsverband in een kansrijke sector, zoals bepaald in het Dagelijks Bestuur HCA

 • g.

  Regionaal Ontwikkelfonds (hierna: Ontwikkelfonds): Dit fonds heeft als doel om Human Capital investeringen te stimuleren in de Regio Zwolle. Het fonds is gevuld met publieke middelen en is bedoeld voor co-financiering van scholing en ontwikkeling van mensen op of naar de arbeidsmarkt.

 • h.

  Erkende onderwijsinstelling en/of opleiding: een onderwijsinstelling of opleiding die op één van de drie lijsten van het ministerie van OCW voorkomt met register opleidingen mbo/ hoger onderwijs en/of een Cedeo-, NRTO- of CRKBO-erkenning heeft. Het college kan andere branchespecifieke certificeringen van opleidingen toestaan.

 • i.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle

Artikel 2 Subsidiedoel
 • 1.

  Het Ontwikkelfonds is één van de regionale instrumenten binnen de Human Capital Agenda en heeft als doel verbinding tussen een sociale en economische agenda te realiseren. Dit gebeurt door het opleiden en ontwikkelen van werkgevers, werknemers en werkzoekenden centraal te stellen.

 • 2.

  Met deze subsidieverordening wordt beoogd de extra investeringen in opleiding en scholing van bedrijven werknemers en werkzoekenden en voor specifieke doelgroepen te stimuleren door middel van het verstrekken van vouchers ten behoeve van om-, her- en bijscholing of opleiding.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

 • 1.

  Bedrijven, ondernemingen of instellingen, met een geldige KvK inschrijving, fysiek gevestigd in de regio Zwolle.

 • 2.

  Werknemers, werkenden of werkzoekenden woonachtig in de regio Zwolle

Artikel 4 Subsidiecriteria

Een subsidie kan worden verstrekt als wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • 1.

  Het betreft een aanvraag tot om-, her- en bijscholing of opleiding.

 • 2.

  De aanvraag wordt gedaan voor één of meerdere individuen die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO/HBO-niveau 5, met een helder perspectief op de Zwolse arbeidsmarkt. Dit geldt tevens voor scholing van individuen uit transitie-/of uitstroomsectoren (intersectorale mobiliteit)

 • 3.

  Degene voor wie de voucher wordt aangevraagd heeft in het verleden maximaal een MBO diploma niveau 4 of vergelijkbaar niveau behaald.

 • 4.

  Er is voor de gewenste scholing geen of onvoldoende financiering voorhanden uit andere fondsen of regelingen, zoals studiefinanciering, bijdrage uit O&O Fonds, scholingsbijdrage van UWV.

 • 5.

  De voucher kan alleen worden verstrekt als de opleider een erkende instelling betreft.

 • 6.

  De aanvrager genoemd onder artikel 3 lid 1 draagt zelf minimaal 50% bij in de kosten.

 • 7.

  Een aanvrager kan voor maximaal 20 werknemers een subsidieaanvraag indienen.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1.

  Aan de aanvrager genoemd onder artikel 3 lid 1 kan minimaal € 1.000,- en maximaal € 2.500,- subsidie worden verstrekt.

 • 2.

  Aan de aanvrager genoemd onder artikel 3 lid 2 kan minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000 subsidie worden verstrekt.

 • 3.

  Voor subsidieaanvragen voor meerdere werknemers, kan maximaal € 25.000,- per subsidieaanvraag worden verstrekt.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Uitsluitend kosten van de opleiding / het scholingstraject van de erkende opleider komen in aanmerking voor een subsidie.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn overige kosten zoals: reiskosten, kosten voor het inrichten van een studieplek en / of de aanschaf van ICT middelen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college weigert de subsidie indien:

 • 1.

  De aanvrager voor de activiteit(en) al een subsidie ontvangt van een gemeente of Provincie in de Regio Zwolle.

 • 2.

  De aanvraag voor een subsidie lager is dan € 1.000,-.

Artikel 8 Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  Subsidieaanvragen moeten 8 weken voor aanvang van de start van de activiteiten worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij het college van BW van de gemeente Zwolle

 • 3.

  Uit de subsidieaanvraag moet blijken voor welke persoon of personen de aanvraag wordt ingediend.

 • 4.

  Een subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier zoals door het college vastgesteld;

 • b.

  activiteitenplan

 • c.

  begroting, bestaande uit een offerte van de opleider waaruit de kosten voor de opleiding / het scholingstraject blijken.

 • 5.

  Voor subsidieaanvragen van bedrijven, ondernemingen of instellingen geldt als aanvullende eis dat een geldig uittreksel KvK meegestuurd moet worden.

Artikel 9 Vaststelling subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks worden door het college twee subsidieplafonds voor de voucherregeling HCA Ontwikkelfonds vastgesteld. Eén subsidieplafond voor bedrijven/instellingen en één subsidieplafond voor werknemers/werkzoekenden.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 10 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college van BW neemt binnen 8 weken na de aanvraag een besluit op de subsidieaanvraag.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.

 • 3.

  De opleiding of het (scholings-)traject moet binnen 12 maanden na datum van de verleningsbeschikking zijn gerealiseerd.

Artikel 11 Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald nadat de aanvrager een betalingsbewijs en een bewijs van deelname aan de opleiding of het scholingstraject heeft ingediend bij het college.

Artikel 12 Evaluatie

 • 1.

  De uitvoering van deze verordening wordt jaarlijks geëvalueerd.

 • 2.

  Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie kan het college nadere regels vaststellen ten aanzien van de uitvoering van deze subsidieverordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling eindigt op 31 december 2023, tenzij de verordening eerder wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Deelverordening voucherregeling HCA.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2019

drs. H.J. Meijer, voorzitter

drs. A. ten Have, griffier

 

Naar boven