Oudehaske/Joure, ten zuiden van de A7 en N7: verleende geluidsontheffing aanleggen ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding (GO 20190007)

Op 4 juli 2019 is een ontheffing verleend voor deze locatie. Het gaat om het aanleggen van een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske, grotendeels direct ten zuiden van de A7 en N7.

Wilt u bezwaar maken? 

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

Voor nadere informatie over de procedure en eventuele bijkomende kosten kunt u terecht bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven