Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 170869Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Plesmanstraat 64 in Soesterberg

De gemeente heeft op 8 juli 2019 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2202531 voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak op locatie Plesmanstraat 64 in Soesterberg. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het volgende:

  • Bouw

Inzage

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak.

Procedure

Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of geweigerde vergunning? Dan kunt u, binnen zes weken na 9 juli 2019 schriftelijk bezwaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Als bij de verleende vergunning of het genomen besluit een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • ondertekening met uw handtekening.

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.