Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 169310BeleidsregelsVaststelling nota ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’ Zuid, gemeente Amsterdam

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam heeft op 2 juli 2019 de nota ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’ vastgesteld. Ten aanzien van de conceptnota is inspraak toegepast op grond van artikel 5 van de Algemene inspraakverordening, waarbij belanghebbenden schriftelijke zienswijzen konden indienen over de conceptnota van 28 maart tot en met 8 mei 2019. Naar aanleiding van de in deze periode ontvangen zienswijzen, is een Eindverslag van de inspraak opgesteld. Daarin zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van een reactie, waarin is aangegeven of een zienswijze wel of niet aanleiding heeft gegeven tot aanpassingen in de definitieve nota. Dit Eindverslag heeft onderdeel uitgemaakt van de besluitvorming over de definitieve nota.  

 

Het stadsdeel heeft voor Zuid al jaren beleidsregels voor veelvoorkomende bouwplannen die afwijken van de geldende bestemmingsplannen. Die beleidsregels geven burgers, bedrijven en instellingen snel inzicht welke afwijkingen het stadsdeel bereid is toe te staan, zodat hiervoor een grote mate van zekerheid bestaat wanneer hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De beleidsregels zijn in het verleden opgesteld voor relatief kleine bouwplannen, de zogenaamde ‘kruimelgevallen’ zoals balkons en dakterrassen, aan de hand van door het rijk vastgestelde categorieën van bouwwerken in het Besluit omgevingsrecht. In het kader van de zorgen van bewoners over de gevolgen van de ‘bouwdynamiek’ in de stad, is onder meer gesteld dat deze beleidsregels te ruim zijn en aanpassing behoeven. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft met deze nieuwe nota hier invulling aan gegeven.

 

De beleidsregels uit de nota richten zich hoofdzakelijk op veelvoorkomende bouwwerken zoals dakkapellen, dakterrassen op hoofdbebouwing en aanbouwen, toegangen tot een dakterras, aan- en uitbouwen of bijgebouwen,  ondergrondse bouwwerken aan de voor- en achterzijde, gebouwde terrassen, balkons, mengformules horeca en ventilatiesystemen (en bijbehorende afvoerpijpen en leidingkokers).

 

De stukken

Het Eindverslag van de inspraak en de definitieve nota zijn na deze kennisgeving hier digitaal raadpleegbaar. Het Eindverslag van de inspraak is opgesteld in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Dat maakt dat de persoonsgegevens van de indieners van zienswijzen niet zijn opgenomen in het Eindverslag, tenzij sprake is van rechtspersonen, stichtingen e.d.

 

Inwerkingtreding

Tegen de vaststelling is geen bezwaar en beroep mogelijk. De vastgestelde nota treedt in werking de dag nadat zij zijn bekend gemaakt en zijn van toepassing op aanvragen om een omgevingsver-gunning die na de dag van inwerkingtreding worden ingediend.

 

Amsterdam, 10 juli 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen,

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

 

 

S.T. Capel

Voorzitter

 

M.F. Smeels

Stadsdeelsecretaris