Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 167801BeleidsregelsVASTGESTELD CAR – UWO WIJZIGINGEN 1 JANUARI 2018 BRUMMEN

Kenmerk Z035636 / D307078

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

 

 

 

1. De volgende LOGA circulaires vast te stellen. Hiermee worden wijzigingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en hun toelichting vastgesteld:

- Per 1 januari 2018: Lbr 17/058 d.d. 9 oktober 2017. Wijziging als gevolg van cao akkoord 2017-2019 inzake aanstellingen banenafspraak, verklaring omtrent gedrag en zwaarwegend advies bij van-werk-naar-werk contract.

- Per 1 januari 2018: Lbr 17/070 d.d. 20 november 2017. Wijziging periode inwinnen extern loopbaanadvies.

- Per 1 januari 2018: Lbr 17/080 d.d. 18 december 2017. Wijziging als gevolg akkoord reparatie FLO overgangsrecht.

 

Inleiding

De arbeidsvoorwaardenregelingen voor gemeenteambtenaren bestaan uit twee delen. Dit zijn de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Het overleg over de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren wordt op landelijk niveau gevoerd in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). De uitkomsten van dit overleg kunnen leiden tot wijzigingen van de CAR en/of de UWO en de toelichting daarop. Deze wijzigingen moeten vervolgens lokaal vastgesteld worden.

 

Kern van de wijziging Lbr 1 7 /0 58 – ingangsdatum 1 j anuari 201 8

In deze brief staan wijzigingen in de CAR-UWO die voortvloeien uit het cao akkoord 2017-2019. Het gaat om het volgende:

1. Aanstellingen op grond van de banenafspraak. Binnen gemeentelijke organisaties worden banen gecreëerd voor de mensen die vallen onder de participatiewet. Hiervoor is een aparte salarisschaal A opgenomen. Met deze wijziging kan de hele doelgroep van de banenafspraak ingeschaald worden in salarisschaal A.

2. Verklaring omtrent gedrag. Door deze wijziging kunnen werkgevers ook gedurende de aanstelling van een medewerker een recent VOG opvragen. Nu kan dit alleen bij indiensttreding.

3. Zwaarwegend advies. Deze wijziging gaat over de uitvoering van het werk-naar-werk-contract. Deze geldt voor medewerkers die boventallig zijn en naar ander werk worden begeleid. Op dit moment heeft een ‘paritaire toetsingscommissie’ volgens de CAR-UWO een bindend advies. Maar in de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen dat dit niet kan. In de CAR-UWO is het advies daarom gewijzigd naar ‘zwaarwegend advies’.

 

Kern van de wijziging Lbr 1 7 /0 70 – ingangsdatum 1 januari 201 8

Ook deze wijziging in de CAR-UWO komt voort uit het cao akkoord 2017-2019. In artikel 17:5 van de CAR-UWO is een bepaling opgenomen dat medewerkers intern of extern loopbaanadvies kunnen inwinnen. De periode waarna een nieuw loopbaanadvies kan worden ingewonnen, wordt verkort van 5 naar 3 jaar. Het inwinnen van loopbaanadvies is bedoeld om medewerkers meer sturing en richting te geven om hun talenten te ontwikkelen, zit zorgt voor een goede balans tussen werk en privé en leidt tot meer werkplezier.

 

Kern van de wijziging Lbr 17/080 – ingangsdatum 1 januari 2018

In 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor bezwarende functies afgeschaft. Er is toen een overgangsrecht afgesproken. Die geldt voor medewerkers die op een functie zijn aangenomen waar voorheen FLO op van toepassing was. Er is een ‘reparatie’-akkoord bereikt tussen VNG en bonden die betrekking heeft op brandweerpersoneel. De keuzemogelijkheden en varianten om gebruik te maken van de FLO zijn beperkter geworden. Dit heeft te maken met de stijging van de AOW leeftijd.

 

Argumenten

1.1 Gemeenten in Nederland zijn verplicht de wijzigingen in de CAR over te nemen.

1.2 De gemeente Brummen heeft zich verplicht UWO wijzigingen over te nemen.

1.3 Wijzigingen hebben rechtskracht als ze door het gemeentebestuur zijn bekrachtigd en bekendgemaakt.

Deze bevoegdheid ligt bij het College.

  •  

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 25 juni 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder, E.M. van Ooijen