Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 167796BeleidsregelsVASTGESTELD CAR – UWO WIJZIGINGEN 1 JANUARI 2017, 1 AUGUSTUS 2017, 1 OKTOBER 2017, 1 JANUARI 2018 BRUMMEN

Kenmerk Z035624 / D307047

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

 

 

 

1. De volgende LOGA circulaires vast te stellen. Hiermee worden wijzigingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en hun toelichting vastgesteld:

- Per 1 januari 2017: Lbr 17/016 d.d. 10 maart 2017. Wijziging als gevolg van aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuis plichtige ambtenaren.

- Per 1 januari en 1 oktober 2017: Lbr 17/033 d.d. 7 juni 2017. Technische wijzigingen in een groot aantal artikelen.

- Per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 juli 2019: Lbr 17/057 d.d. 9 oktober 2017. Wijziging salarisbedragen als gevolg van afsluiten CAO gemeente 2017-2019.

 

Inleiding

De arbeidsvoorwaardenregelingen voor gemeenteambtenaren bestaan uit twee delen. Dit zijn de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Het overleg over de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren wordt op landelijk niveau gevoerd in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). De uitkomsten van dit overleg kunnen leiden tot wijzigingen van de CAR en/of de UWO en de toelichting daarop. Deze wijzigingen moeten vervolgens lokaal vastgesteld worden.

 

Kern van de wijziging Lbr 1 7 /0 16 – ingangsdatum 1 j anuari 2017

Het LOGA indiceert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor verhuis plichtige ambtenaren. Dit is een jaarlijks indexatie met de consumenten prijsindex (CPI) van twee jaar daarvoor. Op basis van deze berekening worden de bedragen met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met 0,64%.

 

Kern van de wijziging Lbr 1 7 /0 33 – ingangsdatum 1 januari 2017 en 1 oktober 2017

In deze brief staat een aantal wijzigingen van de CAR-UWO die niet helemaal op de juiste wijze in de cao zijn verwerkt. Met deze brief worden deze technische onvolkomenheden hersteld. Deze wijzigingen hebben voor medewerkers geen rechtspositionele gevolgen, maar zijn enkel bedoeld om de cao te verduidelijken en de tekst compleet te formuleren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld om:

- juiste verwijzingen naar artikelnummers

- het aanpassen van gewijzigde begrippen

- wijzigingen die niet duidelijk in de cao tekst of toelichting zijn verwerkt

 

Kern van de wijziging Lbr 1 7 /0 57 – ingangsdatum 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 juli 2019.

Op 5 oktober 2017 is de cao Gemeenten 2017-2019 van kracht geworden. De volgende afspraken zijn hierin gemaakt:

- Salarisverhoging van 1,0% per 1 augustus 2017 en 1,5% per 1 januari 2018

- Stijging Individueel Keuzebudget (IKB) van 0,5% per 1 december 2017 en van 0,25% per 1 juli 2018

- Deze wijziging geldt voor een medewerker die een salaris (schaalbedrag) heeft onder het wettelijk minimumloon (WML). Per 1 augustus 2017 heeft deze recht op een salaris overeenkomstig de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 bestaat recht op een salaris overeenkomstig de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder.

De cao verhogingen zijn verwerkt in de salarisbetalingen aan de medewerkers.

 

Argumenten

1.1 Gemeenten in Nederland zijn verplicht de wijzigingen in de CAR over te nemen.

1.2 De gemeente Brummen heeft zich verplicht UWO wijzigingen over te nemen.

1.3 Wijzigingen hebben rechtskracht als ze door het gemeentebestuur zijn bekrachtigd en bekendgemaakt.

Deze bevoegdheid ligt bij het College.

  •  

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 25 juni 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder, E.M. van Ooijen