Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 167790BeleidsregelsVASTGESTELD CAR – UWO WIJZIGINGEN 1 JANUARI, 1 MEI EN 1 OKTOBER 2018 BRUMMEN

Kenmerk Z034418 / D305744

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

 

 

 

1. De volgende LOGA circulaires vast te stellen. Hiermee worden wijzigingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) en hun toelichting vastgesteld:

- Per 1 juli 2018: Lbr 18/024 d.d. 29 mei 2018. Technische wijzigingen in 3 artikelen.

- Per 1 oktober 2018: Lbr 18/042 d.d. 24 juli 2018. Wijzigingen als gevolgd van een uitwerking van de cao-afspraak gelijke beloning.

- Per 1 januari 2018: Lbr 18/045 d.d. 26 juli 2018. Wijziging leeftijdsafhankelijke factoren inzake FLO-overgangsrecht.

 

Inleiding

De arbeidsvoorwaardenregelingen voor gemeenteambtenaren bestaan uit twee delen. Dit zijn de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Het overleg over de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren wordt op landelijk niveau gevoerd in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). De uitkomsten van dit overleg kunnen leiden tot wijzigingen van de CAR en/of de UWO en de toelichting daarop. Deze wijzigingen moeten vervolgens lokaal vastgesteld worden.

 

Kern van de wijziging Lbr 18/024 – ingangsdatum 1 juli 2018

In deze brief worden drie artikelen in de CAR-UWO gewijzigd:

- artikel 1:2 lid 1 sub c, heeft betrekking op de mogelijkheden om trouwambtenaren aan te stellen

- artikel 10d:26 leden 2 en 3, heeft als doel om de uitvoering van de bovenwettelijke aanvullende uitkering bij werkeloosheid duidelijk te maken

- artikel 10c31 lid 1, is een verduidelijking van de bepalingen over de bovenwettelijke na-wettelijke uitkering bij werkeloosheid

 

Kern van de wijziging Lbr 18/042 – ingangsdatum 1 oktober 2018

Er is een nieuw artikel in de CAR. Medewerkers op payroll (of soortgelijke) constructie moeten een totale beloning krijgen die vergelijkbaar is met de beloning van een gemeenteambtenaar. Dit hebben de sociale partners in de cao Gemeenten van 2017-2019 afgesproken. Het volgende artikel wordt gewijzigd:

- artikel 3:2a CAR

 

Kern van de wijziging Lbr 18/045 – ingangsdatum 1 januari 2018

In 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor bezwarende functies afgeschaft. Er is toen een overgangsrecht afgesproken. Die geldt voor medewerkers die op een functie zijn aangenomen waar voorheen FLO op van toepassing was. Vanuit het FLO-overgangsrecht hebben sommige medewerkers recht op de mogelijkheid tot inkoop van extra ouderdomspensioen. De berekening van de inkoop van extra ouderdomspensioen wordt beïnvloed door leeftijdsafhankelijke factoren. Deze leeftijdsafhankelijke factoren zijn aangepast in verband met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. De volgende artikelen worden gewijzigd:

- artikel 9b:22a lid 2

- artikel 9b:45a lid 2

 

Argumenten

1.1 Gemeenten in Nederland zijn verplicht de wijzigingen in de CAR over te nemen.

1.2 De gemeente Brummen heeft zich verplicht UWO wijzigingen over te nemen.

1.3 Wijzigingen hebben rechtskracht als ze door het gemeentebestuur zijn bekrachtigd en bekendgemaakt.

Deze bevoegdheid ligt bij het College.

  •  

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 18 juni 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder, E.M. van Ooijen