Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 167724Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) voor de kern Fijnaart

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

 

Gelet op:

artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering Gemeente Moerdijk;

artikel 6 van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, die op 1 juli 2009 in werking is getreden, waarin gemeenten onder andere wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

de adviezen d.d. 5 september 2018 en 20 juni 2019 van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen;

het advies d.d. 17 oktober 2018 van het West-Brabants Archief.

 

b e s l u i t e n :

 

 

tot vaststelling van de openbare ruimten in de kern Fijnaart met de volgende benamingen:

 

  • Kleine Ton

  • Amerlaan

  • De Vleijlaan

  • Roode Kreek

  • Oude Haven

 

met ingang van 1 juli 2019 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

 

 

Zevenbergen, 28 juni 2019

namens burgemeester en wethouders van Moerdijk,

teamleider Vergunningen, toezicht en handhaving,

J.C. de Vugt