Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 167272VerordeningenVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Stichtse Vecht 2019

Intitulé

 

Verordening collegeonderzoeken van de gemeente Stichtse Vecht 2019

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 21 mei 2019;

 

gehoord de commissie Bestuur en Financiën van 18 juni 2019;

 

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

Verordening collegeonderzoeken gemeente Stichtse Vecht

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

doelmatigheid:

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

doeltreffend:

de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid verwacht in de programmabegroting daadwerkelijk worden behaald.

onderzoeksvraag:

de vraag die in het onderzoek beantwoord moet worden.

verbeterplan:

een door het college opgesteld plan, als reactie, op de in het collegeonderzoek voorgestelde verbeteringen te realiseren.

 

 

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en/of de doeltreffendheid van het beleid van de uitvoering van de taken door de gemeente.

 

Artikel 3. Onderzoeksplan en voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf Bedrijfsvoering van de Programmabegroting en de Jaarrekening over de planning en voortgang van de onderzoeken.

 

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste de onderzoeksvraag, een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een verbeterplan op. De rapportage en het verbeterplan worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt indien nodig op basis van het verbeterplan maatregelen.

 

Artikel 5. Slotbepalingen

1. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2019.

2. De Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek gemeente Stichtse Vecht, vastgesteld op 29 maart 2011, wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 juli 2019.