Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 167237Beschikkingen | afhandelingOntwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Omschrijving project

Fortweg 1 Heijningen

Het renoveren van het poortgebouw van fort Sabina (herbestemming Fort Sabina)

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 140168.

 Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.