Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 2019

De raad van de gemeente Asten;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;

 

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 13 juni 2019;

 

gelet op artikel 255 van de gemeentewet, alsmede op artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de desbetreffende bepalingen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

besluit:

 

vast te stellen de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 2019.

 •  

 •  

Artikel 1. Heffingen waarvoor kwijtschelding kan worden verleend

Voor kwijtschelding komen de volgende heffingen in aanmerking:

 • a.

  onroerende zaakbelasting;

 • b.

  afvalstoffenheffing tot het vastgestelde maximum. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks het aantal ledigingen waarvoor men kwijtschelding kan krijgen vast;

 • c.

  rioolheffing

 

Artikel 2. Heffingen waarvoor geen kwijtschelding kan worden verleend

Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere heffingen dan genoemd in artikel 1.

 

Artikel 3. Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen

Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kunnen niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van privébelastingen.

 

Artikel 4. Bepaling netto-besteedbare inkomen

Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang volgens artikel 28, lid 3 van de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 

Artikel 5. Termijn indienen verzoek tot kwijtschelding

 • 1.

  Een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot betaalde aanslagen moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Voor een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot niet (volledig) betaalde aanslagen geldt geen termijn.

 • 3.

  Verzoeken zoals vermeld in het eerste lid die later worden ontvangen dan de in dat lid vermelde termijn worden niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 6. Kosten van bestaan

Voor de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een percentage gehanteerd van 100% van de bijstandsnorm voor personen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt wordt de norm voor de kosten van bestaan gebaseerd op de toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van op de toepasselijke bijstandsnorm.

 •  

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De Kwijtscheldingsregeling vastgesteld bij Raadsbesluit van 3 februari 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 •  

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Deze regeling kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 2019”.

 •  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 25 juni 2019.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos

Naar boven