Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 167Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Vreeswijk en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019, voor een ieder ter inzage ligt:

- het ontwerpbestemmingsplan Vreeswijk met bijbehorende stukken;

- het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder.

 

Het bestemmings plan

Het ontwerpbestemmingsplan Vreeswijk betreft een herziening van de bestemmingsplannen Vreeswijk-Noord en Kom Vreeswijk. In het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Wel is voor de Museumwerf een aangepaste geluidszone opgenomen. Vanwege deze geluidszone zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan Vreeswijk, voornemens hogere waarden voor de geluidbelasting vast te stellen. Daarnaast is geprobeerd om (in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werk treedt) het plan beter leesbaar en digitaal makkelijker toegankelijk te maken.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder liggen vanaf 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

Vanuit huis kunt u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 10 januari 2019 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPVR2017-ON02.

 

Hoe kunt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Vreeswijk (en ontwerpbesluit hogere waarden); of

mondeling op afspraak bij mevrouw A. Lont-Benjamins, telefoonnummer (030) 607 1978; of

digitaal met het formulier “Zienswijze ruimtelijke plan(nen)”, te vinden via https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scZienswijze.aspx

 

Nieuwegein, 9 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein