Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 166378Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning, organiseren straatfeest, 7 september 2019, 15:00 uur tot 24:00 uur, Braamweg vanaf kruispunt Braamweg/Bonifaciusstraat tot kruispunt Braamweg/Ericaweg, Soest

De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 2 juli 2019 toestemming heeft gegeven om een straatfeest te organiseren op zaterdag 7 september 2019 van 15:00 uur tot 24:00 uur. Het feest vindt plaats op de Braamweg vanaf kruispunt Braamweg/Bonifaciusstraat tot kruispunt Braamweg/Ericaweg.

Voor vragen: mw. A. Buitendijk-Boer, 035-6093411, postbus2000@soest.nl.

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak

Bezwaar maken

Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of geweigerde vergunning of genomen besluit. Dan kunt u, binnen zes weken na publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken bij de Burgemeester of Burgemeester en Wethouders van Soest.

Als bij de verleende vergunning een andere procedure is aangegeven, is deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • ondertekening met uw handtekening.

Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht.