Beleid ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het Amsterdam Dance Event 2019, gemeente Amsterdam

De burgemeester van Amsterdam,

 

Gelet op de artikelen 3.15 derde lid, 2.47 eerste lid, 2.44 eerste lid en 5.6 tweede lid onder c van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (hierna: APV);

 

Gelet op het feit dat van 16 t/m 20 oktober 2019 voor de 24ste keer het Amsterdam Dance Event (hierna: ADE) plaatsvindt;

 

Gelet op de brede behoefte aan ruimere openingstijden bij horecagelegenheden die deelnemen aan het ADE en de wens van Koninklijke Horeca Nederland, de stichting ADE en de Nachtburgemeester van Amsterdam om gehoor te geven aan deze behoefte;

 

 

Overwegende dat:

 • het ADE een internationaal clubfestival is dat van bijzondere betekenis is voor de stad Amsterdam;

 • met de stichting ADE de afgelopen jaren steeds goede afspraken zijn gemaakt om het gehele evenement zo ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen;

 • er tijdens het ADE sprake is van een bijzondere omstandigheid van tijdelijke aard;

 • uit de proef met verruimde openingstijden tijdens de afgelopen jaren niet is gebleken dat deze verlengde openingstijden tot meer overlast en incidenten hebben geleid;

 • door de verlengde openingstijden, in combinatie met een venstertijd tussen 06.00 en 08.00 (waarin geen bezoekers meer worden toegelaten), de bezoekers meer gespreid naar huis kunnen gaan;

 • de eindtijd van 08.00 uur aansluit bij de beschikbaarheid van het openbaar vervoer en de start van het reguliere ochtendleven;

 • er met het verlenen van een collectieve ontheffing tevens een administratieve lastenverlichting wordt bereikt voor zowel de organisatoren als de vergunningverlener;

 • een ontheffing van de openingstijden niet ook een ontheffing van de geluidsvoorschriften is;

 • voor wat betreft het maximaal te produceren geluidsniveau binnen de horeca inrichtingen, de bepalingen uit het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ leidend zijn, dan wel de in de evenementenvergunning opgenomen geluidsnormen;

 • de periode 16 t/m 22 oktober 2019, onder andere in verband met het ADE en de Marathon, door de lokale vijfhoek (burgemeester, politie, openbaar ministerie, GHOR en brandweer) als “knelpuntenperiode” is aangewezen;

 • het daarom onwenselijk is om in deze periode evenementenvergunningen en (sluitingstijden- en geluids)ontheffingen te verlenen voor dance activiteiten die géén onderdeel zijn van het officiële ADE programma;

 

Brengt ter algemene kennis dat zij, in overleg met de lokale driehoek, op 28 juni 2019

heeft besloten:

 

 

Collectieve ontheffing openingstijden voor de horeca tijdens ADE

 

 • I.

  dat een collectieve ontheffing van de openingstijden zal worden verleend aan horecabedrijven die door stichting ADE zijn aangemerkt als deelnemer aan het officiële Nighttime festivalprogramma van het Amsterdam Dance Event (ADE) 2019 en die voldoen aan de volgende voorwaarden;

  • a.

   het bedrijf beschikt over een geldige exploitatievergunning voor een horecabedrijf;

  • b.

   het bedrijf komt voor op de lijst met deelnemers aan het officiële Nighttime festivalprogramma, zoals die door stichting ADE wordt ingeleverd bij de gemeente;

  • c.

   de exploitant of een leidinggevende van het horecabedrijf is aanwezig geweest op een van de informatiebijeenkomsten, die voorafgaand aan het ADE gezamenlijk worden georganiseerd door stichting ADE, Jellinek en de gemeente;

 • II.

  dat horecabedrijven die twee jaar achter elkaar een formele bestuurlijke waarschuwing of maatregel hebben gekregen voor een overtreding van de Nadere regels dance events in horeca danwel voor een overtreding van de Wet Milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer met betrekking tot muziekgeluid tijdens het ADE, worden uitgesloten van de collectieve ontheffing;

 • III.

  dat ook horecabedrijven waarop een stap twee van de Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca (2018) en/of de Handhavingsstrategie Horeca en slijterijen (2013) van kracht is voor het overtreden van geluidsvoorschriften en/of sluitingstijden, worden uitgesloten van de ontheffing (peildatum 1 oktober 2019);

 • IV.

  dat horecabedrijven daarnaast kunnen worden uitgesloten van de ontheffing als daar andere gegronde redenen voor zijn;

 • V.

  dat horecabedrijven die zijn uitgesloten van de collectieve ontheffing geen individuele openingstijdenontheffing kunnen inzetten tijdens ADE;

 • VI.

  dat de collectieve ontheffing begin oktober zal worden verleend en geldt voor de horecabedrijven die, na toetsing aan bovengenoemde voorwaarden, op de definitieve lijst zijn geplaatst;

 • VII.

  dat de ontheffing zal worden verleend tot 08.00 uur, waarbij tussen 06.00 en 08.00 uur een venstertijd geldt waarin er geen nieuwe bezoekers meer mogen worden toegelaten;

 • VIII.

  dat er geen collectieve ontheffing van de geluidsvoorschriften zal worden verleend;

 

Overige bepalingen ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het ADE

 • IX.

  dat voor de ADE-periode (16 t/m 20 oktober 2019) geen (individuele) ontheffingen van de openingstijden (zoals bedoeld in artikel 3.15 lid 3 APV) en geen ontheffingen van de geluidsvoorschriften (zoals bedoeld in artikel 5.6 tweede lid onder c APV) zullen worden verleend voor dance activiteiten in horecazaken die geen onderdeel zijn van het officiële ADE programma;

 • X.

  dat alle activiteiten die onderdeel zijn van het ADE Nighttime festivalprogramma worden beschouwd als ‘dance event’ en derhalve moeten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Amsterdams beleidskader dance events (vastgesteld 11 mei 2015) en in de Nadere regels dance events in horeca (vastgesteld 11 juli 2017);

 • XI.

  dat in de ADE periode alleen evenementenvergunningen worden verleend aan dance events als deze onderdeel zijn van het officiële ADE programma;

 • XII.

  dat alle boten waarop dancefeesten worden georganiseerd in het kader van ADE, in het bezit dienen te zijn van een evenementenvergunning;

 • XIII.

  dat de eindtijd voor evenementenvergunningen die worden verleend in het kader van het ADE, voor binnen-evenementen zal worden bepaald op uiterlijk 08.00 uur en voor buiten-evenementen op uiterlijk 23.00 uur.

Burgemeester van Amsterdam, 28 juni 2019

Femke Halsema

Naar boven