Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2019, 162694Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning: Jozef Israëlsstraat 67 en 67A, 9718 GE Groningen – splitsen beneden-/bovenwoning tbv oprichten 2 en 4 zelfstandige woonfuncties (verzenddatum 26-06-2019, dossiernummer 201972402)

Deze verleende vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via https://eloket.groningen.nl of telefoonnummer 14 050.

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen, 3 juli 2019

Burgemeester en wethouders