Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 162612Plannen | ruimtelijkOntwerp bestemmingsplan Kennemerstraatweg 215, Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Kennemerstraatweg 215 in ontwerp ter inzage ligt.

 

Gebied

Het plangebied is gelegen aan de Kennemerstraatweg 215 in Alkmaar. De gronden zijn kadastraal bekend als Alkmaar, sectie F, perceelnummer 7615 en gedeeltelijk het perceel 7168. Het plangebied bevindt zich op binnenplaats tussen woningbouw aan de Kennemerstraatweg en de Sonnavillestraat.

 

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 10 eengezinswoningen ter plaatse van een voormalige bedrijfslocatie aan de Kennemerstraatweg 215 te Alkmaar.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 4 juli 2019 tot en met woensdag 14 augustus 2019 bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

 

De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

 

Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, bestemmingsplan Kennemerstraatweg 215) of onder de code: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.BP00161-0201

 

Zienswijzen

Ten aanzien van het ontwerp parapluplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk, of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, , t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.