Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 161134VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelezen het voorstel van de griffier van 13 mei 2019;

gehoord de commissie bestuur en financiën van 18 juni 2019;

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

overwegende dat de verordening op de rekenkamercommissie, vastgesteld op 27 november 2012, op een aantal punten geactualiseerd moet worden;

b e s l u i t :  

vast te stellen de

 

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht

 

 

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht, vastgesteld 27 november 2012, wordt als volgt gewijzigd:  

A. Artikel 3 lid 4 komt als volgt te luiden: ‘De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter zijn taak waar.’

 B. Artikel 6, lid 1 komt als volgt te luiden:

‘De leden ontvangen een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden en een vergoeding voor de reiskosten. De vaste vergoeding bedraagt voor de voorzitter 30% en voor een lid 25% van de vergoeding die leden van de gemeenteraad ontvangen ingevolge het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’.

 

C. De toelichting bij artikel 6 komt als volgt te luiden:

‘In dit artikel is de vergoeding die de (externe) leden voor hun werkzaamheden

ontvangen, vastgelegd.

 

Ingevolge artikel 96, lid 2 Gemeentewet kan de raad in bijzondere gevallen bij verordening bepalen dat de leden van een andere commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

 

In deze verordening is opgenomen dat de leden van de rekenkamercommissie een

vaste vergoeding per maand ontvangen van 25% van de vergoeding die de leden van

de gemeenteraad voor hun werkzaamheden ontvangen, ingevolge artikel 3.1.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De voorzitter ontvangt een vergoeding van 30%. Van de voorzitter zullen extra werkzaamheden worden verwacht in het kader van de voorbereiding van vergaderingen en het onderhouden van contacten. De vergoeding voor raadsleden wordt jaarlijks door het Ministerie van BZK vastgesteld. In deze vergoeding zijn alle werkzaamheden begrepen, voorbereiden vergaderingen, opstellen onderzoeksopzet, het voeren van overleg en het verrichten van kleine onderzoeken. Voor de reiskosten wordt op declaratiebasis een vergoeding verleend.’

 

D. Waar in de tekst staat ‘burgerlid’ wordt dit gewijzigd in ‘commissielid’.

 

E. De 1e alinea van de toelichting bij artikel 3 komt als volgt te luiden:

‘De raad bepaalt zelf hoeveel leden de rekenkamercommissie zal hebben. De juridische

grondslag hiervoor is artikel 84 van de Gemeentewet.’

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2019.

 

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht.

1 juli 2019

Griffier Voorzitter