Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 160773Overige besluiten van algemene strekkingWijziging mandaatregister 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat aanpassing van de nadere regeling (mandaatregister) behorende bij het Algemeen mandaatbesluit 2013,

Besluiten:

 

De nadere regeling (mandaatregister) zoals gewijzigd volgens de bijlage bij het besluit van 23 mei 2017 behorende bij het Algemeen mandaat 2013, als volgt te wijzigen:

 

De nadere regeling als bedoeld in artikel 7 wordt gewijzigd:

 

  • 1.

    Het onderdeel Interne Dienstverlening, team personele zaken; wordt gewijzigd overeenkomstig Bijlage 1

  • 2.

    De wijzigingen treden in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. 

 

Aldus vastgesteld d.d. 18 juni 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

De secretaris de burgemeester,

  

De burgemeester voornoemd,