Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2019, 160512Overige besluiten van algemene strekkingVoornemen continuering gebiedsspecifiek beleid en voornemen vaststelling, respectievelijk erkenning van een provinciebrede bodemkwaliteitskaart, gemeente Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad is voornemens de gemeenteraad voor te stellen middels een addendum een hardheidsclausule toe te voegen aan de Nota bodembeheer (vastgesteld op 12 juni 2012 en laatstelijk gewijzigd op 19 december 2017) en deze Nota bodembeheer voor het overige niet te herzien en daarmee het gebiedsspecifieke beleid te continueren voor de komende tien jaar. Op het raadsbesluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Het ontwerp-raadsvoorstel luidt als volgt:

Artikel I

Een addendum te voegen bij de Nota bodembeheer, zoals deze door de gemeenteraad van Lelystad op 12 juni 2012 is vastgesteld en laatstelijk gewijzigd op 19 december 2017, dat integraal onderdeel uitmaakt van deze Nota bodembeheer, met de volgende tekst:

 • Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van de Nota bodembeheer.

   

  4.3.2 Hardheidsclausule

   

  Tijdens de voorbereiding of uitvoering van een werk kan een situatie bekend worden die bij het opstellen van het beleid niet kon worden voorzien en waarbij een strikte toepassing van het beleid zou leiden tot een ongewenste beperking van hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond en bagger. Door in de Nota bodembeheer de mogelijkheid op te nemen de omstandigheden te wegen en in de geest van het beleid, het behoud van de goede bodemkwaliteit in de gemeente, een passend besluit te nemen kan ook in dergelijke onvoorziene situaties verantwoord hergebruik van geschikt materiaal mogelijk gemaakt worden.

  Het besluit om, met een beroep op onderstaande hardheidsclausule, af te wijken van de vastgestelde Lokale maximale waarden is een raadsbevoegdheid die niet kan worden gedelegeerd of gemandateerd.

   

  De hardheidsclausule luidt als volgt:

   

  In gevallen waarin een strikte toepassing van de in deze nota gestelde Lokale Maximale Waarden leidt tot een ongewenste beperking van hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond en bagger kan de gemeenteraad afwijken van deze Lokale Maximale Waarden, mits:

  • -

   wordt voldaan aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit,

  • -

   het gaat om hergebruik van binnen de gemeentegrenzen én binnen de projectgrenzen vrijkomende grond of bagger, en

  • -

   er bovendien binnen de projectgrenzen, bij toepassing van deze grond of bagger, geen verslechtering van de gemiddelde bodemkwaliteit optreedt. 

Artikel II

De Nota bodembeheer, zoals vastgesteld op 12 juni 2012 en laatstelijk gewijzigd op 19 december 2017, voor het overige niet te herzien en daarmee het daarin beschreven beleid te continueren voor de komende tien jaar.

 

Artikel III

Het addendum als bedoeld in artikel I en het onder artikel II genoemde besluit treden in werking op de dag na bekendmaking hiervan.   

Het ontwerp-raadsvoorstel en de bijlagen liggen met ingang van 2 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het stadhuis.

De bijlagen, te weten een toelichting raadsvoorstel regelgeving en beleid grondverzet in Flevoland, het 5e Monitorings- en evaluatieverslag Nota bodembeheer, de ingebrachte zienswijze op de eerste versie van het ontwerp raadsvoorstel en het advies: “Ontvangen zienswijze, gevolgen voor besluit ter continuering beleid grondverzet” zijn bij deze bekendmaking gevoegd.  

Het college van de gemeente Lelystad is voornemens om een provinciebrede bodemkwaliteitskaart vast te stellen voor haar grondgebied en deze te erkennen voor het grondgebied van de overige Flevolandse gemeenten. Op deze besluiten is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. 

Het ontwerp collegebesluit luidt als volgt:

 • Onder voorbehoud van het besluit van de raad tot het toevoegen van een hardheidsclausule aan de Nota bodembeheer (vastgesteld op 12 juni 2012 en laatstelijk gewijzigd op 19 december 2017) en het voor het overige ongewijzigd continueren van deze Nota bodembeheer conform het raadsvoorstel zoals bedoeld onder beslispunt 1:

  • a.

   De provinciebrede Bodemkwaliteitskaart Gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, Documentcode: 17M1182.RAP001, gedateerd 21 mei 2019, voor het grondgebied van de gemeente Lelystad vast te stellen.

  • b.

   De kaart zoals bedoeld onder a in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking.

  • c.

   De provinciebrede Bodemkwaliteitskaart Gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, Documentcode: 17M1182.RAP001, gedateerd 13 juli 2018, resp. 21 mei 2019, voor de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde te erkennen als geldig bewijsmiddel voor de kwaliteit van toe te passen grond bij gemeentegrensoverschrijdend grondverzet, onder de voorwaarden zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Nota Bodembeheer.

  • d.

   De huidige Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad, vastgesteld op 19 december 2017, in te trekken. 

Het ontwerp collegebesluit en de provinciebrede bodemkwaliteitskaart liggen met ingang van 02-07-2019 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het stadhuis. De bodemkwaliteitskaart (pdf) is tevens bij deze bekendmaking gevoegd. 

Eenieder die meent door de voorgenomen besluiten in zijn/haar belang te worden getroffen kan gedurende de inzagetermijn een zienswijze kenbaar maken bij het college van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

De bekendmaking van het ontwerp vindt tevens plaats in de Flevopost en op www.lelystad.nl.

 

     

Bijlagen:

Toelichting raadsvoorstel regelgeving en beleid grondverzet in Flevoland

5e Monitorings- en evaluatieverslag Nota bodembeheer

Ingediende zienswijze

Advies: “Ontvangen zienswijze, gevolgen voor besluit ter continuering beleid grondverzet”

Bodemkwaliteitskaart