Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent kunst en cultuur (Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Stadsdeel Oost 2020)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 26 juni 2019 beschikbaar via Gemeenteblad 2019, 155808.]

 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost,

 

overwegende dat:

 • -

  het dagelijks bestuur bevoegd is tot het subsidiëren van buurtgebonden kunstinitiatieven die niet in aanmerking komen voor bekostiging vanuit het Kunstenplan; en

 • -

  er hiertoe jaarlijks een nieuw Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur dient te worden vastgesteld; 

gelet op de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst en cultuuractiviteiten’,

 

besluit:

het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Stadsdeel Oost 2020 vast te stellen.

 

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend (onderdeel III).

 

I

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (maximaal 1 A4).

 

Stadsdeel Oost is een plek waar kunstenaars, cultureel ondernemers en culturele initiatieven naartoe trekken om zich te vestigen en te manifesteren. In Oost treffen we beeldend kunstenaars, muzikanten, fotografen, vormgevers, ontwerpers, filmers, architecten, dansers en schrijvers, en culturele instellingen als broedplaatsen, studio’s, tentoonstellingsruimtes en (buurt)theaters. De culturele rijkdom van ons stadsdeel willen we koesteren en vergroten en we willen onze bewoners nog meer van deze culturele rijkdom laten genieten.

 

Om dit te bewerkstelligen streven we een divers hoogstaand kunst en cultuur aanbod na, waarin zoveel mogelijk mensen (van diverse achtergronden en leeftijden) in alle wijken actief en/of passief kunnen participeren.

 

II

Subsidiabele activiteiten

 

 • A.

  Kunst- en cultuurprojecten

Hieronder wordt verstaan: tijdelijke, actuele kunstprojecten van een hoge kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Oost worden gerealiseerd.

 

 • B.

  Culturele festivals

Een festival is in de definitie va n het stadsdeel een reeks van muziek-, toneel- of andere kunst- en cultuuruitvoeringen in een bepaald verband, met een beperkte tijdsduur van een of meerdere dagen. Evenementen waarbij het niet primair gaat om het kunst- en cultuurgehalte van de reeks uitv oeringen zijn volgens deze definitie geen festivals en vallen daarom buiten dit festivalbeleid. Het festival heeft geen winstoogmerk.

 

 • C.

  Jaarprogramma’s culturele instellingen

Een culturele instelling is een privaatrechtelijke organisatie met als doel het a an het publiek tonen van kunst- en cultuuruitingen en/of het aanbieden van buitenschoolse cultuureducatie.

 

III

 

ACTIVITEIT

 

 

A. Kunst- en cultuurprojecten

 • 1.

  doelgroep

bewoners en bezoekers van stadsdeel Oost

 • 2.

  soort subsidie

eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 5.000

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 30.000 per subsidietijdvak (Totaal € 60.000 in 2020 voor eenmalige kunst- en cultuurprojecten. Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist  

minimaal 50 % van de kosten van de activiteit dient aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • 8.

  instelling adviescommissie

ja, bestaat uit 5 leden van buiten de ambtelijke organisatie, die voor 2 jaar zijn benoemd.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

artikel 7 lid 3 punt c (artistiek inhoudelijke kwaliteit).

Voor de uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3, zie de toelichting op pagina 6 en 7.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

ja, conform artikel 10 van de subsidieregeling

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

ja

   

 

ACTIVITEIT

 

 

B. Culturele Festivals

 • 1.

  doelgroep

bewoners en bezoekers van stadsdeel Oost

 • 2.

  soort subsidie

eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 10.000

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 40.000 per subsidietijdvak (Totaal € 80.000 in 2020 voor culturele festivals. Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist  

minimaal 50 % van de kosten van de activiteit dient aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • 8.

  instelling adviescommissie

ja, bestaat uit 5 leden van buiten de ambtelijke organisatie, die voor 2 jaar zijn benoemd.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

artikel 7 lid 3 punt c (artistiek inhoudelijke kwaliteit).

Voor de uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3, zie de toelichting op pagina 6 en 7.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

ja, conform artikel 10 van de subsidieregeling

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

ja

  

 

ACTIVITEIT

 

 

C. Jaarprogramma’s culturele Instellingen

 • 1.

  doelgroep

bewoners en bezoekers van stadsdeel Oost

 • 2.

  soort subsidie

periodieke subsidie (1 jaar)

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 15.000

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 110.000/2020 (Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist  

minimaal 50 % van de kosten van de activiteit dient aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • 8.

  instelling adviescommissie

ja, bestaat uit 5 leden van buiten de ambtelijke organisatie, die voor 2 jaar zijn benoemd.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

artikel 7 lid 3 punt c (artistiek inhoudelijke kwaliteit).

Voor de uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3, zie de toelichting op pagina 6 en 7.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

n.v.t. Aanvraagtermijn periodieke subsidie conform artikel 6 van de ASA 2013.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

nee

 

 

    

TOELICHTING

 

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur maakt integraal onderdeel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

 

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020.

 

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel, volgt in onderdeel II een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijke kunstprojecten, etc.).

 

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel III van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

 

Uitwerking van de beoordelingscriteria uit a rtikel 7 lid 3 waaraan de adviescommissie  en/of het gebiedsteam de aanvragen toetst:

 

Artikel 7.3.a. “de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel”

● Communicatieplan (buurtgericht aspect)

● Samenwerkingsverbanden (geen verplichting, wel een pluspunt)

● Maatschappelijke inbedding:

a. past bij imago/kleurrijk karakter van stadsdeel

b. organisator kent buurt

c. openbaar karakter (weigeringsgrond)

 

Artikel 7.3.b. “de m ate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en

vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan door bewoners actief en/of passief kan worden deelgenomen”

● Vernieuwing:

a. nieuw publiek

b. verdieping

c. verbreding

 

Artikel 7.3.c. “de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit” NB: aanvraag wordt afgewezen indien hierop minder dan 3 punten wordt gescoord.

● Merendeels optredens/uitingen van professionele kwaliteit

● Artistieke visie en profiel

● Activiteitenplan/reflectie op activiteitenplan 2018

  

Artikel 7.3.d. “de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur van het stad sdeel”

● Dit aspect moet beoordeeld worden als: de mate waarin de activiteiten voldoen aan het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen 2020.

(Kunst- en cultuurprofiel stadsdeel Oost: “Stadsdeel Oost is een plek waar kunstenaars, cultureel ondernemers en culturele initiatieven naartoe trekken om zich te vestigen en te manifesteren. In Oost treffen we beeldend kunstenaars, muzikanten, fotografen, vormgevers, ontwerpers, filmers, architecten, dansers en schrijvers, en culturele instellingen als broedplaatsen, studio’s, tentoonstellingsruimtes en (buurt)theaters. De culturele rijkdom van ons stadsdeel willen we koesteren en vergroten en we willen onze bewoners nog meer van deze culturele rijkdom laten genieten. Om dit te bewerkstelligen streven we een divers hoogstaand kunst en cultuur aanbod na, waarin zoveel mogelijk mensen (van diverse achtergronden en leeftijden) in alle wijken actief en/of passief kunnen participeren.”

● Indien er niets specifieks over kunst en cultuur in het gebiedsplan 2020 is opgenomen, of indien het gebiedsplan 2020 nog niet (in concept) bekend is, wordt hier het gemiddelde van de score op de artikelen 7.3.a/b/c/e/f genomen.

 

Artikel 7.3.e. “de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden”

● Communicatieplan (buurtoverstijgend aspect)

● Vernieuwing: verbanden met andere disciplines

● Originaliteit:

a. door onverwachte aspecten van de kunst aan de orde te stellen

b. door onverwachte verbanden met andere disciplines

 

Artikel 7.3.f. “de zakelijke kwaliteit van de aanvrager”

● Bedrijfsvoering:

a. Sluitende begroting

b. Mate van cofinanciering

c. Haalbaarheid (organisatie/entreeprijs)

d. Verhouding kosten/kwaliteit

● Cultureel ondernemerschap:

a. Benut/creëert kansen uit omgeving

b. Kijkt kritisch naar eigen organisatie/middelen

 

De Gebiedsteams, bestaande uit ambtenaren die voor het stadsdeel werken in de betreffende gebieden, adviseren op de punten 7.3.a, b, e en f van de regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten. De Cultuurcommissie adviseert over 7.3.b, c, d, e en f. De adviezen van de Gebiedsteams en de Cultuurcommissie worden vervolgens gebundeld aangeboden aan het dagelijks bestuur.

 

Art. 7.3.

Criterium (per criterium kan nul tot maximaal vijf punten worden toegekend)

Punten worden toegekend door

a

de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid van buurten en gebieden in het stadsdeel

Gebiedsteams: 100%

b

de mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan door bewoners actief en/of passief kan worden deelgenomen

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%

c

de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit

Cultuurcommissie: 100%

d

de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur van het stadsdeel

Cultuurcommissie: 100%

e

de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%

f

de zakelijke kwaliteit van de aanvrager

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%

 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost,

Sjoukje Alta,

Maarten Poorter,

Naar boven