Beleidsregel ’Het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt’

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht; Gelet op artikel 4:81 van de Awb en artikel 3 lid 2 van de ASV 2014; Gelet op de Motie 2017/187 ‘match de werkgelegenheid van de toekomst’.

 

Gelet op het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen’ waarin Utrecht uitspreekt een plaats te willen zijn voor iedereen, waar iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt.

 

Overwegende dat in bovengenoemd coalitieakkoord Utrecht als stad van Gezond Stedelijk Leven investeert in de ontwikkeling van kansrijke en duurzame economische sectoren en banen, zodat mensen aan het werk kunnen.

 

Overwegende dat in dit coalitieakkoord voor dit doel middelen beschikbaar zijn gesteld via het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt.

 

Overwegende dat het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt financieel bij kan dragen aan deals die in de marktgroepen binnen programma Werk voor Iedereen worden gesloten

 

Overwegende dat het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt ingezet kan worden voor kosten die door de gemeente worden gemaakt, dan wel beschikbaar is voor deals vanuit publiek-private samenwerkingen.

 

Besluit vast te stellen de beleidsregel ‘Fonds Mismatch Arbeidsmarkt’.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. Duurzame economische sectoren: Delen van de economie met een goed arbeidsmarktperspectief: toenemende werkgelegenheid, goede baankansen en een goed toekomstperspectief. In Utrecht gelden de 4 marktgroepen als sectoren van de toekomst.

b. Lokale banengroei: Groei van banen in gemeente en regio Utrecht.

c. Marktgroepen: Groep bedrijven en/of instellingen die in dezelfde branche of sector zitten. Utrecht legt focus op 4 marktgroepen: ICT en digitale vaardigheden, Gezondheid, Bouw en energietransitie en Onderwijs.

d. Cofinanciering: een financiële of in-kind bijdrage van de initiatiefnemers uit in ieder geval één andere bron naast Fonds Mismatch Arbeidsmarkt.

e. Deal: een afspraak waarbij meerdere werkgevers zich committeren aan het project. Zo mogelijk zijn ook opleiders betrokken.

f. Afstand tot werkgelegenheid: iemand die in potentie geschikt is voor het uitvoeren van bepaald werk, maar op dit moment (nog) niet over de benodigde kennis en competenties beschikt. Dit kan gaan om mensen die vanuit onderwijs op de arbeidsmarkt komen, om werkenden met omscholingsbehoefte of mensen die nog niet werken.

g. Mismatch arbeidsmarkt: de kennis en competenties die werkgevers vragen, komen niet overeen met de eigenschappen waarover de beroepsbevolking beschikt.

 

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Utrecht is een van de meest competitieve regio’s van Europa, met een florerende economie en relatief lage werkloosheidscijfers. Desondanks is er een aantal structurele problemen op de arbeidsmarkt. Zo kan niet iedereen meekomen in de hoogconjunctuur, of voldoen aan de snel veranderende eisen die hun beroep stelt. Veel mensen maken zich zorgen of ze straks nog werk hebben. Terwijl er voldoende werk is en zelfs een groot tekort aan arbeidskrachten in specifieke sectoren. Technologische vernieuwing versnelt deze ‘virtuele’ afstand tot de arbeidsmarkt, ook bij mensen die al werk hebben. Daarnaast sluiten de competenties en vaardigheden van een flink deel van de beroepsbevolking onvoldoende aan op het werk van de toekomst. En dreigt de totale banengroei op de langere termijn achter te blijven bij de snel groeiende Utrechtse beroepsbevolking.

De gemeente wil met het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt via een incidentele impuls inzetten op een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in richtingen die structurele werkgelegenheid creëren in de regio Utrecht. Inzet uit het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt moet ten goede komen aan mensen die nu nog een afstand hebben tot deze nieuwe werkgelegenheid.

 

De gemeente zet samen met publieke en private partners uit het onderwijs en de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hierbij vragen we ook aandacht voor het omscholen van mensen met beroepen waar steeds minder vraag naar is, of die door technologische ontwikkelingen verdwijnen.

 

Het arbeidsmarktvraagstuk speelt zich af over de gehele breedte van de arbeidsmarkt en bij alle sectoren. Om zoveel mogelijk impact te genereren, focust de gemeente gericht op vier marktgroepen: Bouw en energietransitie, ICT en digitale vaardigheden, Gezondheid en Onderwijs. Deze raken het hart van de Utrechtse economische structuur en groei, bieden een grote kans op toekomstbestendige werkgelegenheid en kampen op dit moment met een tekort aan gekwalificeerd personeel, dat ook de komende jaren naar verwachting aanhoudt.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. De aanvrager moet betrokken zijn bij een deal conform de benoemde uitgangspunten, treedt namens de samenwerkende partijen op als penvoerder en ontvangt namens de partners subsidie.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat. De subsidiestaat wordt jaarlijks bekend gemaakt en is te vinden op de gemeentelijke subsidiepagina op internet. Het subsidieplafond kan bij de programmabegroting worden verhoogd of verlaagd.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt subsidieert de gemeente Utrecht programma’s en activiteiten die op de korte én middellange termijn bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in een of meerdere van de vier marktgroepen, ter stimulering van opleidingskansen en de aansluiting op de lokale banengroei.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de geldende Algemene Subsidieverordening,

Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Dit formulier is online te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De subsidieaanvraag bestaat uit:

1. Een plan van aanpak. Hierin werkt u uit

 hoe de activiteit de match met de arbeidsmarkt verbetert en ten goede komt aan mensen die nu nog een afstand tot deze nieuwe werkgelegenheid hebben. U geeft concreet aan welke activiteiten/stappen u gaat uitvoeren en hoe u dit gaat doen.

 U licht toe hoe de deal substantieel is in zijn beoogde opleidingseffect en/of werkgelegenheidseffect, waarbij bij voorkeur het accent ligt bij MBO opgeleide en/of MBO op te leiden mensen.

 U geeft aan hoe deze financiering bijdraagt aan toekomstbestendig werk in de regio Utrecht en voor welk deel van de deal subsidie noodzakelijk is niet zijnde primaire bedrijfsactiviteiten van betrokken partijen.

 U toont aan dat er bij de samenwerkende partners sprake is van meerjarig commitment.

 U omschrijft hoe u van plan bent (na afloop van de subsidieperiode) de resultaten van uw plan te verankeren in de reguliere bedrijfsvoering van aanvrager en projectpartners, zodat het effect ook op middellange termijn in stand blijft.

2. Planning: u geeft middels een planning aan wanneer, hoe en waar welke activiteiten worden verricht en wanneer welk resultaat wordt bereikt.

3. Begroting: u levert een sluitende en helder onderbouwde begroting, waaruit duidelijk wordt op welke wijze de kosten worden gefinancierd.

4. Schriftelijke intentieverklaring van de co-financiers (niet zijnde gemeente Utrecht). De bijdrage van co-financiers (dealpartners) en de wijze waarop de bijdrage wordt ingebracht, moeten duidelijk worden weergegeven.

 

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Aanvragen kunnen tot en met 2022 worden ingediend tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De subsidie voor een deal is maximaal 30% van de begroting. Subsidie wordt eenmalig verstrekt voor een periode van maximaal 2 jaar.

Het minimum subsidiebedrag per deal bedraagt €25.000.

 

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

Criterium 1: De deal speelt in op de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio Utrecht.

Criterium 2: De deal is substantieel in zijn beoogde opleidingseffect en/of werkgelegenheidseffect, waarbij bij voorkeur het accent ligt op kansen voor beroepsonderwijs.

Criterium 3: De deal draagt bij aan het voorkomen van, of verkleint de mismatch op de arbeidsmarkt.

Criterium 4: De deal sluit aan bij (een of meerdere van) de vier marktgroepen.

Criterium 5: Meerdere werkgevers committeren zich aan de deal. Bij voorkeur zijn er naast werkgevers ook andere partners, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, betrokken.

 

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt bekeken in welke mate de aanvraag voldoet aan de in deze regeling genoemde eisen en criteria. Uiterlijk binnen 13 weken neemt het college een besluit op de aanvraag.

 

Artikel 11 Vaststelling

Binnen drie maanden na beëindiging van de gesubsidieerde activiteit dient de aanvrager een verzoek tot subsidie-vaststelling bij de gemeente Utrecht in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:

a. Een inhoudelijke rapportage op basis van in de beschikking gestelde criteria.

b. Een financiële rapportage die voldoet aan het controleprotocol van de gemeente Utrecht.

 

Artikel 12 Voortgang

Onderdeel van de deal en de subsidievereisten is een tussentijds verslag aan het eind van het eerste uitvoeringsjaar waarin subsidieontvangers rapporteren over de voortgang en resultaten van de deal. Daarbij worden in ieder geval criteria 1 t/m 5 zoals genoemd in artikel 9 van deze regeling betrokken.

 

Artikel 13 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie Fonds Mismatch Arbeidsmarkt wordt ingezet, wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze beleidsregel Fonds Mismatch Arbeidsmarkt.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt op de datum van bekendmaking in werking en heeft een looptijd tot 31 december 2022. Deze beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel “Fonds Mismatch Arbeidsmarkt”.

 

 

 

 

 

Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 11 juni 2019.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen

Naar boven